ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیامک یاری ، رویا کرمیان، روناک جراحی، مجید رجبی، (1397). تاثیرات حمایتی عصاره هیدرواتانولی میوه ی گیاه نسترن کوهی در مسمومیت کبدی و کلیوی القا شده با اتانول، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، 498-510. magiran.com/p2009855
Siamak Yari , roya karamian, ronak jarahi, Majid Rajabi, (2019). Effects of Rosa canina L. against ethanol induced hepatotoxicity and nephrotoxicity, Journal of Animan Researches, 31(4), 498-510. magiran.com/p2009855
سیامک یاری ، رویا کرمیان، روناک جراحی، مجید رجبی، تاثیرات حمایتی عصاره هیدرواتانولی میوه ی گیاه نسترن کوهی در مسمومیت کبدی و کلیوی القا شده با اتانول. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(4): 498-510. magiran.com/p2009855
Siamak Yari , roya karamian, ronak jarahi, Majid Rajabi, Effects of Rosa canina L. against ethanol induced hepatotoxicity and nephrotoxicity, Journal of Animan Researches, 2019; 31(4): 498-510. magiran.com/p2009855
سیامک یاری ، رویا کرمیان، روناک جراحی، مجید رجبی، "تاثیرات حمایتی عصاره هیدرواتانولی میوه ی گیاه نسترن کوهی در مسمومیت کبدی و کلیوی القا شده با اتانول"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 31، شماره 4 (1397): 498-510. magiran.com/p2009855
Siamak Yari , roya karamian, ronak jarahi, Majid Rajabi, "Effects of Rosa canina L. against ethanol induced hepatotoxicity and nephrotoxicity", Journal of Animan Researches 31, no.4 (2019): 498-510. magiran.com/p2009855
سیامک یاری ، رویا کرمیان، روناک جراحی، مجید رجبی، (1397). 'تاثیرات حمایتی عصاره هیدرواتانولی میوه ی گیاه نسترن کوهی در مسمومیت کبدی و کلیوی القا شده با اتانول'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، صص.498-510. magiran.com/p2009855
Siamak Yari , roya karamian, ronak jarahi, Majid Rajabi, (2019). 'Effects of Rosa canina L. against ethanol induced hepatotoxicity and nephrotoxicity', Journal of Animan Researches, 31(4), pp.498-510. magiran.com/p2009855
سیامک یاری ؛ رویا کرمیان؛ روناک جراحی؛ مجید رجبی. "تاثیرات حمایتی عصاره هیدرواتانولی میوه ی گیاه نسترن کوهی در مسمومیت کبدی و کلیوی القا شده با اتانول". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31 ،4 ، 1397، 498-510. magiran.com/p2009855
Siamak Yari ; roya karamian; ronak jarahi; Majid Rajabi. "Effects of Rosa canina L. against ethanol induced hepatotoxicity and nephrotoxicity", Journal of Animan Researches, 31, 4, 2019, 498-510. magiran.com/p2009855
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال