ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شلاله زاهدی نیا، شهرام حنیفیان، (1398). میزان آلودگی، تنوع گونه ای و قابلیت تولید بیوفیلم کلی فرم های جدا شده از بیوفیلم مخازن حمل شیر خام و تجهیزات فرآوری محصولات شیر، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 29(2)، 16-28. magiran.com/p2010005
Sh Zahedinia, Sh Hanifiyan , (2019). Contamination rate, diversity and biofilm formation of the coliforms isolated from raw milk tankers and dairy processing equipment, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 29(2), 16-28. magiran.com/p2010005
شلاله زاهدی نیا، شهرام حنیفیان، میزان آلودگی، تنوع گونه ای و قابلیت تولید بیوفیلم کلی فرم های جدا شده از بیوفیلم مخازن حمل شیر خام و تجهیزات فرآوری محصولات شیر. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1398؛ 29(2): 16-28. magiran.com/p2010005
Sh Zahedinia, Sh Hanifiyan , Contamination rate, diversity and biofilm formation of the coliforms isolated from raw milk tankers and dairy processing equipment, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2019; 29(2): 16-28. magiran.com/p2010005
شلاله زاهدی نیا، شهرام حنیفیان، "میزان آلودگی، تنوع گونه ای و قابلیت تولید بیوفیلم کلی فرم های جدا شده از بیوفیلم مخازن حمل شیر خام و تجهیزات فرآوری محصولات شیر"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 29، شماره 2 (1398): 16-28. magiran.com/p2010005
Sh Zahedinia, Sh Hanifiyan , "Contamination rate, diversity and biofilm formation of the coliforms isolated from raw milk tankers and dairy processing equipment", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 29, no.2 (2019): 16-28. magiran.com/p2010005
شلاله زاهدی نیا، شهرام حنیفیان، (1398). 'میزان آلودگی، تنوع گونه ای و قابلیت تولید بیوفیلم کلی فرم های جدا شده از بیوفیلم مخازن حمل شیر خام و تجهیزات فرآوری محصولات شیر'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 29(2)، صص.16-28. magiran.com/p2010005
Sh Zahedinia, Sh Hanifiyan , (2019). 'Contamination rate, diversity and biofilm formation of the coliforms isolated from raw milk tankers and dairy processing equipment', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 29(2), pp.16-28. magiran.com/p2010005
شلاله زاهدی نیا؛ شهرام حنیفیان. "میزان آلودگی، تنوع گونه ای و قابلیت تولید بیوفیلم کلی فرم های جدا شده از بیوفیلم مخازن حمل شیر خام و تجهیزات فرآوری محصولات شیر". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 29 ،2 ، 1398، 16-28. magiran.com/p2010005
Sh Zahedinia; Sh Hanifiyan . "Contamination rate, diversity and biofilm formation of the coliforms isolated from raw milk tankers and dairy processing equipment", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 29, 2, 2019, 16-28. magiran.com/p2010005
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال