ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آیمن سرداری فر، هادی الماسی، لیلا روفه گری نژاد، (1398). درون پوشانی ریز مغذی روی به روش خشک کردن پاششی و استفاده از آن در غنی سازی آب سیب، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 29(2)، 47-63. magiran.com/p2010007
I Sardarifar, H Almasi , L Roufegarinezhad, (2019). Microencapsulation of zinc micronutrient by spray drying method and its application in apple juice fortification, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 29(2), 47-63. magiran.com/p2010007
آیمن سرداری فر، هادی الماسی، لیلا روفه گری نژاد، درون پوشانی ریز مغذی روی به روش خشک کردن پاششی و استفاده از آن در غنی سازی آب سیب. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1398؛ 29(2): 47-63. magiran.com/p2010007
I Sardarifar, H Almasi , L Roufegarinezhad, Microencapsulation of zinc micronutrient by spray drying method and its application in apple juice fortification, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2019; 29(2): 47-63. magiran.com/p2010007
آیمن سرداری فر، هادی الماسی، لیلا روفه گری نژاد، "درون پوشانی ریز مغذی روی به روش خشک کردن پاششی و استفاده از آن در غنی سازی آب سیب"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 29، شماره 2 (1398): 47-63. magiran.com/p2010007
I Sardarifar, H Almasi , L Roufegarinezhad, "Microencapsulation of zinc micronutrient by spray drying method and its application in apple juice fortification", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 29, no.2 (2019): 47-63. magiran.com/p2010007
آیمن سرداری فر، هادی الماسی، لیلا روفه گری نژاد، (1398). 'درون پوشانی ریز مغذی روی به روش خشک کردن پاششی و استفاده از آن در غنی سازی آب سیب'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 29(2)، صص.47-63. magiran.com/p2010007
I Sardarifar, H Almasi , L Roufegarinezhad, (2019). 'Microencapsulation of zinc micronutrient by spray drying method and its application in apple juice fortification', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 29(2), pp.47-63. magiran.com/p2010007
آیمن سرداری فر؛ هادی الماسی؛ لیلا روفه گری نژاد. "درون پوشانی ریز مغذی روی به روش خشک کردن پاششی و استفاده از آن در غنی سازی آب سیب". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 29 ،2 ، 1398، 47-63. magiran.com/p2010007
I Sardarifar; H Almasi ; L Roufegarinezhad. "Microencapsulation of zinc micronutrient by spray drying method and its application in apple juice fortification", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 29, 2, 2019, 47-63. magiran.com/p2010007
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال