ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا صادقی ماهونک، روح الله حیدری، اصغر سپه وند، منصوره سلیمانی فرد ، (1398). تعیین اولئوروپین برگ زیتون با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و بهینه-سازی تولید حامل های لیپیدی نانوساختار حاوی آن، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 29(2)، 81-96. magiran.com/p2010009
AR Sadeghi Mahoonak, R Heidari, A Sepahvand, M Soleimani Fard , (2019). Determination of oleuropein of olive leaf using high performance liquid chromatography and optimizing the production of nano-structure lipid carriers containing it, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 29(2), 81-96. magiran.com/p2010009
علیرضا صادقی ماهونک، روح الله حیدری، اصغر سپه وند، منصوره سلیمانی فرد ، تعیین اولئوروپین برگ زیتون با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و بهینه-سازی تولید حامل های لیپیدی نانوساختار حاوی آن. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1398؛ 29(2): 81-96. magiran.com/p2010009
AR Sadeghi Mahoonak, R Heidari, A Sepahvand, M Soleimani Fard , Determination of oleuropein of olive leaf using high performance liquid chromatography and optimizing the production of nano-structure lipid carriers containing it, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2019; 29(2): 81-96. magiran.com/p2010009
علیرضا صادقی ماهونک، روح الله حیدری، اصغر سپه وند، منصوره سلیمانی فرد ، "تعیین اولئوروپین برگ زیتون با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و بهینه-سازی تولید حامل های لیپیدی نانوساختار حاوی آن"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 29، شماره 2 (1398): 81-96. magiran.com/p2010009
AR Sadeghi Mahoonak, R Heidari, A Sepahvand, M Soleimani Fard , "Determination of oleuropein of olive leaf using high performance liquid chromatography and optimizing the production of nano-structure lipid carriers containing it", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 29, no.2 (2019): 81-96. magiran.com/p2010009
علیرضا صادقی ماهونک، روح الله حیدری، اصغر سپه وند، منصوره سلیمانی فرد ، (1398). 'تعیین اولئوروپین برگ زیتون با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و بهینه-سازی تولید حامل های لیپیدی نانوساختار حاوی آن'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 29(2)، صص.81-96. magiran.com/p2010009
AR Sadeghi Mahoonak, R Heidari, A Sepahvand, M Soleimani Fard , (2019). 'Determination of oleuropein of olive leaf using high performance liquid chromatography and optimizing the production of nano-structure lipid carriers containing it', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 29(2), pp.81-96. magiran.com/p2010009
علیرضا صادقی ماهونک؛ روح الله حیدری؛ اصغر سپه وند؛ منصوره سلیمانی فرد . "تعیین اولئوروپین برگ زیتون با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و بهینه-سازی تولید حامل های لیپیدی نانوساختار حاوی آن". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 29 ،2 ، 1398، 81-96. magiran.com/p2010009
AR Sadeghi Mahoonak; R Heidari; A Sepahvand; M Soleimani Fard . "Determination of oleuropein of olive leaf using high performance liquid chromatography and optimizing the production of nano-structure lipid carriers containing it", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 29, 2, 2019, 81-96. magiran.com/p2010009
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال