ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ثریا حقانیان، علیرضا یدوی، حمیدرضا بلوچی، علی مرادی، یعقوب بهزادی، (1398). ارزیابی اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) تحت رقابت علف های هرز، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(2)، 195-210. magiran.com/p2010141
Soraya Haghanian, Alireza Yadavi , Hamidreza Balouchi, Ali Moradi, Yaeghoub Behzadi, (2019). The Effect of Nitrogen on Yield and Yield Components of Different Sesame (Sesamum Indicum L.) Varieties under Weed Competition, The Plant Production, 42(2), 195-210. magiran.com/p2010141
ثریا حقانیان، علیرضا یدوی، حمیدرضا بلوچی، علی مرادی، یعقوب بهزادی، ارزیابی اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) تحت رقابت علف های هرز. فصلنامه تولیدات گیاهی، 1398؛ 42(2): 195-210. magiran.com/p2010141
Soraya Haghanian, Alireza Yadavi , Hamidreza Balouchi, Ali Moradi, Yaeghoub Behzadi, The Effect of Nitrogen on Yield and Yield Components of Different Sesame (Sesamum Indicum L.) Varieties under Weed Competition, The Plant Production, 2019; 42(2): 195-210. magiran.com/p2010141
ثریا حقانیان، علیرضا یدوی، حمیدرضا بلوچی، علی مرادی، یعقوب بهزادی، "ارزیابی اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) تحت رقابت علف های هرز"، فصلنامه تولیدات گیاهی 42، شماره 2 (1398): 195-210. magiran.com/p2010141
Soraya Haghanian, Alireza Yadavi , Hamidreza Balouchi, Ali Moradi, Yaeghoub Behzadi, "The Effect of Nitrogen on Yield and Yield Components of Different Sesame (Sesamum Indicum L.) Varieties under Weed Competition", The Plant Production 42, no.2 (2019): 195-210. magiran.com/p2010141
ثریا حقانیان، علیرضا یدوی، حمیدرضا بلوچی، علی مرادی، یعقوب بهزادی، (1398). 'ارزیابی اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) تحت رقابت علف های هرز'، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(2)، صص.195-210. magiran.com/p2010141
Soraya Haghanian, Alireza Yadavi , Hamidreza Balouchi, Ali Moradi, Yaeghoub Behzadi, (2019). 'The Effect of Nitrogen on Yield and Yield Components of Different Sesame (Sesamum Indicum L.) Varieties under Weed Competition', The Plant Production, 42(2), pp.195-210. magiran.com/p2010141
ثریا حقانیان؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ علی مرادی؛ یعقوب بهزادی. "ارزیابی اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) تحت رقابت علف های هرز". فصلنامه تولیدات گیاهی، 42 ،2 ، 1398، 195-210. magiran.com/p2010141
Soraya Haghanian; Alireza Yadavi ; Hamidreza Balouchi; Ali Moradi; Yaeghoub Behzadi. "The Effect of Nitrogen on Yield and Yield Components of Different Sesame (Sesamum Indicum L.) Varieties under Weed Competition", The Plant Production, 42, 2, 2019, 195-210. magiran.com/p2010141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال