ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه مالمیر، مالک میر هاشمی، ناصر الدین کاظمی حقیقی، نسرین باقری، (1398). تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و حل مساله اجتماعی با میانجیگری بی تابی روانی در افراد متاهل، فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی، 9(33)، 115-127. magiran.com/p2010176
Tayebeh Malmir, Malek Mirhashemi, Nasedin Kazemi Haghighi, Nasrin Bagheri , (2019). Elaboration of a model of life satisfaction based on personality traits and social problem solving with Psychic tuneup in married individuals, Social Psychology Research, 9(33), 115-127. magiran.com/p2010176
طیبه مالمیر، مالک میر هاشمی، ناصر الدین کاظمی حقیقی، نسرین باقری، تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و حل مساله اجتماعی با میانجیگری بی تابی روانی در افراد متاهل. فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی، 1398؛ 9(33): 115-127. magiran.com/p2010176
Tayebeh Malmir, Malek Mirhashemi, Nasedin Kazemi Haghighi, Nasrin Bagheri , Elaboration of a model of life satisfaction based on personality traits and social problem solving with Psychic tuneup in married individuals, Social Psychology Research, 2019; 9(33): 115-127. magiran.com/p2010176
طیبه مالمیر، مالک میر هاشمی، ناصر الدین کاظمی حقیقی، نسرین باقری، "تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و حل مساله اجتماعی با میانجیگری بی تابی روانی در افراد متاهل"، فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی 9، شماره 33 (1398): 115-127. magiran.com/p2010176
Tayebeh Malmir, Malek Mirhashemi, Nasedin Kazemi Haghighi, Nasrin Bagheri , "Elaboration of a model of life satisfaction based on personality traits and social problem solving with Psychic tuneup in married individuals", Social Psychology Research 9, no.33 (2019): 115-127. magiran.com/p2010176
طیبه مالمیر، مالک میر هاشمی، ناصر الدین کاظمی حقیقی، نسرین باقری، (1398). 'تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و حل مساله اجتماعی با میانجیگری بی تابی روانی در افراد متاهل'، فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی، 9(33)، صص.115-127. magiran.com/p2010176
Tayebeh Malmir, Malek Mirhashemi, Nasedin Kazemi Haghighi, Nasrin Bagheri , (2019). 'Elaboration of a model of life satisfaction based on personality traits and social problem solving with Psychic tuneup in married individuals', Social Psychology Research, 9(33), pp.115-127. magiran.com/p2010176
طیبه مالمیر؛ مالک میر هاشمی؛ ناصر الدین کاظمی حقیقی؛ نسرین باقری. "تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و حل مساله اجتماعی با میانجیگری بی تابی روانی در افراد متاهل". فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی، 9 ،33 ، 1398، 115-127. magiran.com/p2010176
Tayebeh Malmir; Malek Mirhashemi; Nasedin Kazemi Haghighi; Nasrin Bagheri . "Elaboration of a model of life satisfaction based on personality traits and social problem solving with Psychic tuneup in married individuals", Social Psychology Research, 9, 33, 2019, 115-127. magiran.com/p2010176
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال