ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mohadeseh Ostovar, Seyed Hamdollah Mosavat, Peter Jonathan Starr, Detlev Quintern, Mojtaba Heydari , (2019). Female Genital Tract Anomalies Treatment through Surgery in Avicenna’s Canon of Medicine (980–1037 CE), Journal of Research on History of Medicine, 8(2), 115-122. magiran.com/p2010214
Mohadeseh Ostovar, Seyed Hamdollah Mosavat, Peter Jonathan Starr, Detlev Quintern, Mojtaba Heydari , Female Genital Tract Anomalies Treatment through Surgery in Avicenna’s Canon of Medicine (980–1037 CE), Journal of Research on History of Medicine, 2019; 8(2): 115-122. magiran.com/p2010214
Mohadeseh Ostovar, Seyed Hamdollah Mosavat, Peter Jonathan Starr, Detlev Quintern, Mojtaba Heydari , "Female Genital Tract Anomalies Treatment through Surgery in Avicenna’s Canon of Medicine (980–1037 CE)", Journal of Research on History of Medicine 8, no.2 (2019): 115-122. magiran.com/p2010214
Mohadeseh Ostovar, Seyed Hamdollah Mosavat, Peter Jonathan Starr, Detlev Quintern, Mojtaba Heydari , (2019). 'Female Genital Tract Anomalies Treatment through Surgery in Avicenna’s Canon of Medicine (980–1037 CE)', Journal of Research on History of Medicine, 8(2), pp.115-122. magiran.com/p2010214
Mohadeseh Ostovar; Seyed Hamdollah Mosavat; Peter Jonathan Starr; Detlev Quintern; Mojtaba Heydari . "Female Genital Tract Anomalies Treatment through Surgery in Avicenna’s Canon of Medicine (980–1037 CE)", Journal of Research on History of Medicine, 8, 2, 2019, 115-122. magiran.com/p2010214
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال