ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رحمت اله دانش میرکهن، سیدمحمد حسن حائری، احمدعلی یوسفی، (1398). معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 15(3)، 69-92. magiran.com/p2010276
Seyyed Rahmatollah Danesh Mirkohan , Seyyed Mohammad Hassan Haeri, Ahmad Ali Yousefi, (2019). The Criterion of Payment of Debt and Borrowings in Condition of Increasing the Purchasing Power of Money after the Expiration of the Debt, Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 15(3), 69-92. magiran.com/p2010276
سید رحمت اله دانش میرکهن، سیدمحمد حسن حائری، احمدعلی یوسفی، معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد. فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 1398؛ 15(3): 69-92. magiran.com/p2010276
Seyyed Rahmatollah Danesh Mirkohan , Seyyed Mohammad Hassan Haeri, Ahmad Ali Yousefi, The Criterion of Payment of Debt and Borrowings in Condition of Increasing the Purchasing Power of Money after the Expiration of the Debt, Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 2019; 15(3): 69-92. magiran.com/p2010276
سید رحمت اله دانش میرکهن، سیدمحمد حسن حائری، احمدعلی یوسفی، "معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد"، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 15، شماره 3 (1398): 69-92. magiran.com/p2010276
Seyyed Rahmatollah Danesh Mirkohan , Seyyed Mohammad Hassan Haeri, Ahmad Ali Yousefi, "The Criterion of Payment of Debt and Borrowings in Condition of Increasing the Purchasing Power of Money after the Expiration of the Debt", Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal 15, no.3 (2019): 69-92. magiran.com/p2010276
سید رحمت اله دانش میرکهن، سیدمحمد حسن حائری، احمدعلی یوسفی، (1398). 'معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد'، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 15(3)، صص.69-92. magiran.com/p2010276
Seyyed Rahmatollah Danesh Mirkohan , Seyyed Mohammad Hassan Haeri, Ahmad Ali Yousefi, (2019). 'The Criterion of Payment of Debt and Borrowings in Condition of Increasing the Purchasing Power of Money after the Expiration of the Debt', Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 15(3), pp.69-92. magiran.com/p2010276
سید رحمت اله دانش میرکهن؛ سیدمحمد حسن حائری؛ احمدعلی یوسفی. "معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد". فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 15 ،3 ، 1398، 69-92. magiran.com/p2010276
Seyyed Rahmatollah Danesh Mirkohan ; Seyyed Mohammad Hassan Haeri; Ahmad Ali Yousefi. "The Criterion of Payment of Debt and Borrowings in Condition of Increasing the Purchasing Power of Money after the Expiration of the Debt", Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 15, 3, 2019, 69-92. magiran.com/p2010276
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال