ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد گلشن ایرانپور، فهیمه زمانی رارانی، غلام رضا دشتی، (1398). تاثیر تراکم کروماتین بر تمامیت DNA اسپرم فریز و ذوب شده در مردان نورموزواسپرم، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(3)، 34-42. magiran.com/p2010350
Farhad Golshan, Iranpour, Fahimeh Zamani Rarani, Gholam Reza Dashti, (2019). Effect of chromatin condensation on frozen-thawed sperm DNA integrity in normozoospermic men, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(3), 34-42. magiran.com/p2010350
فرهاد گلشن ایرانپور، فهیمه زمانی رارانی، غلام رضا دشتی، تاثیر تراکم کروماتین بر تمامیت DNA اسپرم فریز و ذوب شده در مردان نورموزواسپرم. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1398؛ 24(3): 34-42. magiran.com/p2010350
Farhad Golshan, Iranpour, Fahimeh Zamani Rarani, Gholam Reza Dashti, Effect of chromatin condensation on frozen-thawed sperm DNA integrity in normozoospermic men, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2019; 24(3): 34-42. magiran.com/p2010350
فرهاد گلشن ایرانپور، فهیمه زمانی رارانی، غلام رضا دشتی، "تاثیر تراکم کروماتین بر تمامیت DNA اسپرم فریز و ذوب شده در مردان نورموزواسپرم"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 24، شماره 3 (1398): 34-42. magiran.com/p2010350
Farhad Golshan, Iranpour, Fahimeh Zamani Rarani, Gholam Reza Dashti, "Effect of chromatin condensation on frozen-thawed sperm DNA integrity in normozoospermic men", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 24, no.3 (2019): 34-42. magiran.com/p2010350
فرهاد گلشن ایرانپور، فهیمه زمانی رارانی، غلام رضا دشتی، (1398). 'تاثیر تراکم کروماتین بر تمامیت DNA اسپرم فریز و ذوب شده در مردان نورموزواسپرم'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(3)، صص.34-42. magiran.com/p2010350
Farhad Golshan, Iranpour, Fahimeh Zamani Rarani, Gholam Reza Dashti, (2019). 'Effect of chromatin condensation on frozen-thawed sperm DNA integrity in normozoospermic men', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(3), pp.34-42. magiran.com/p2010350
فرهاد گلشن ایرانپور؛ فهیمه زمانی رارانی؛ غلام رضا دشتی. "تاثیر تراکم کروماتین بر تمامیت DNA اسپرم فریز و ذوب شده در مردان نورموزواسپرم". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24 ،3 ، 1398، 34-42. magiran.com/p2010350
Farhad Golshan; Iranpour; Fahimeh Zamani Rarani; Gholam Reza Dashti. "Effect of chromatin condensation on frozen-thawed sperm DNA integrity in normozoospermic men", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24, 3, 2019, 34-42. magiran.com/p2010350
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال