ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب الله خالدیان، باران پرهیزکار، فرشاد شیخ اسماعیلی، مسعود مرادی، (1398). مقایسه ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر و افراد بهنجار، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(3)، 85-95. magiran.com/p2010354
Habibollah Khaledian, Baran Parhizkar, Farshad Shikhesmaeili, Masoud Moradi, (2019). Comparison of the personality characteristics and coping strategies between the patients with irritable bowel syndrome and normal individuals, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(3), 85-95. magiran.com/p2010354
حبیب الله خالدیان، باران پرهیزکار، فرشاد شیخ اسماعیلی، مسعود مرادی، مقایسه ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر و افراد بهنجار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1398؛ 24(3): 85-95. magiran.com/p2010354
Habibollah Khaledian, Baran Parhizkar, Farshad Shikhesmaeili, Masoud Moradi, Comparison of the personality characteristics and coping strategies between the patients with irritable bowel syndrome and normal individuals, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2019; 24(3): 85-95. magiran.com/p2010354
حبیب الله خالدیان، باران پرهیزکار، فرشاد شیخ اسماعیلی، مسعود مرادی، "مقایسه ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر و افراد بهنجار"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 24، شماره 3 (1398): 85-95. magiran.com/p2010354
Habibollah Khaledian, Baran Parhizkar, Farshad Shikhesmaeili, Masoud Moradi, "Comparison of the personality characteristics and coping strategies between the patients with irritable bowel syndrome and normal individuals", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 24, no.3 (2019): 85-95. magiran.com/p2010354
حبیب الله خالدیان، باران پرهیزکار، فرشاد شیخ اسماعیلی، مسعود مرادی، (1398). 'مقایسه ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر و افراد بهنجار'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(3)، صص.85-95. magiran.com/p2010354
Habibollah Khaledian, Baran Parhizkar, Farshad Shikhesmaeili, Masoud Moradi, (2019). 'Comparison of the personality characteristics and coping strategies between the patients with irritable bowel syndrome and normal individuals', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(3), pp.85-95. magiran.com/p2010354
حبیب الله خالدیان؛ باران پرهیزکار؛ فرشاد شیخ اسماعیلی؛ مسعود مرادی. "مقایسه ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر و افراد بهنجار". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24 ،3 ، 1398، 85-95. magiran.com/p2010354
Habibollah Khaledian; Baran Parhizkar; Farshad Shikhesmaeili; Masoud Moradi. "Comparison of the personality characteristics and coping strategies between the patients with irritable bowel syndrome and normal individuals", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24, 3, 2019, 85-95. magiran.com/p2010354
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال