ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایمان نسترن بروجنی، محمدحسین قربانی، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، (1397). شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران، نشریه مدیریت ورزشی، 10(4)، 51-60. magiran.com/p2010545
Iman Nastaran. Boroujeny, Mohamadhosein Ghorbani , Hashem Kouzechian, Mohammad Ehsani, (2018). Identification of the development of the culture of sport for all in Iran, Sport Management, 10(4), 51-60. magiran.com/p2010545
ایمان نسترن بروجنی، محمدحسین قربانی، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران. نشریه مدیریت ورزشی، 1397؛ 10(4): 51-60. magiran.com/p2010545
Iman Nastaran. Boroujeny, Mohamadhosein Ghorbani , Hashem Kouzechian, Mohammad Ehsani, Identification of the development of the culture of sport for all in Iran, Sport Management, 2018; 10(4): 51-60. magiran.com/p2010545
ایمان نسترن بروجنی، محمدحسین قربانی، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، "شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران"، نشریه مدیریت ورزشی 10، شماره 4 (1397): 51-60. magiran.com/p2010545
Iman Nastaran. Boroujeny, Mohamadhosein Ghorbani , Hashem Kouzechian, Mohammad Ehsani, "Identification of the development of the culture of sport for all in Iran", Sport Management 10, no.4 (2018): 51-60. magiran.com/p2010545
ایمان نسترن بروجنی، محمدحسین قربانی، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، (1397). 'شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران'، نشریه مدیریت ورزشی، 10(4)، صص.51-60. magiran.com/p2010545
Iman Nastaran. Boroujeny, Mohamadhosein Ghorbani , Hashem Kouzechian, Mohammad Ehsani, (2018). 'Identification of the development of the culture of sport for all in Iran', Sport Management, 10(4), pp.51-60. magiran.com/p2010545
ایمان نسترن بروجنی؛ محمدحسین قربانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی. "شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران". نشریه مدیریت ورزشی، 10 ،4 ، 1397، 51-60. magiran.com/p2010545
Iman Nastaran. Boroujeny; Mohamadhosein Ghorbani ; Hashem Kouzechian; Mohammad Ehsani. "Identification of the development of the culture of sport for all in Iran", Sport Management, 10, 4, 2018, 51-60. magiran.com/p2010545
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال