ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد راییجی، محمد قلی زاده، رحمان پاتیمار، طاهر پورصوفی، (1398). بررسی تراکم و فراوانی زئوپلانکتون های حوضه جنوب شرقی دریای خزر (خلیج گرگان)، مجله علمی شیلات ایران، 28(2)، 59-70. magiran.com/p2010613
H. Raeiji, M. Gholizade, R. Patimar, T. Porsofi, (2019). Investigating the density and frequency of zooplankton in the Southeastern Basin of the Caspian Sea (Gorgan Bay), Iranian Scientific Fisheries Journal, 28(2), 59-70. magiran.com/p2010613
حامد راییجی، محمد قلی زاده، رحمان پاتیمار، طاهر پورصوفی، بررسی تراکم و فراوانی زئوپلانکتون های حوضه جنوب شرقی دریای خزر (خلیج گرگان). مجله علمی شیلات ایران، 1398؛ 28(2): 59-70. magiran.com/p2010613
H. Raeiji, M. Gholizade, R. Patimar, T. Porsofi, Investigating the density and frequency of zooplankton in the Southeastern Basin of the Caspian Sea (Gorgan Bay), Iranian Scientific Fisheries Journal, 2019; 28(2): 59-70. magiran.com/p2010613
حامد راییجی، محمد قلی زاده، رحمان پاتیمار، طاهر پورصوفی، "بررسی تراکم و فراوانی زئوپلانکتون های حوضه جنوب شرقی دریای خزر (خلیج گرگان)"، مجله علمی شیلات ایران 28، شماره 2 (1398): 59-70. magiran.com/p2010613
H. Raeiji, M. Gholizade, R. Patimar, T. Porsofi, "Investigating the density and frequency of zooplankton in the Southeastern Basin of the Caspian Sea (Gorgan Bay)", Iranian Scientific Fisheries Journal 28, no.2 (2019): 59-70. magiran.com/p2010613
حامد راییجی، محمد قلی زاده، رحمان پاتیمار، طاهر پورصوفی، (1398). 'بررسی تراکم و فراوانی زئوپلانکتون های حوضه جنوب شرقی دریای خزر (خلیج گرگان)'، مجله علمی شیلات ایران، 28(2)، صص.59-70. magiran.com/p2010613
H. Raeiji, M. Gholizade, R. Patimar, T. Porsofi, (2019). 'Investigating the density and frequency of zooplankton in the Southeastern Basin of the Caspian Sea (Gorgan Bay)', Iranian Scientific Fisheries Journal, 28(2), pp.59-70. magiran.com/p2010613
حامد راییجی؛ محمد قلی زاده؛ رحمان پاتیمار؛ طاهر پورصوفی. "بررسی تراکم و فراوانی زئوپلانکتون های حوضه جنوب شرقی دریای خزر (خلیج گرگان)". مجله علمی شیلات ایران، 28 ،2 ، 1398، 59-70. magiran.com/p2010613
H. Raeiji; M. Gholizade; R. Patimar; T. Porsofi. "Investigating the density and frequency of zooplankton in the Southeastern Basin of the Caspian Sea (Gorgan Bay)", Iranian Scientific Fisheries Journal, 28, 2, 2019, 59-70. magiran.com/p2010613
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال