ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی پارسا، محمد رهاننده، سهیل علی نژاد، (1398). بررسی تاثیر مصرف خوراکی ژل آلوئه ورا (Aloe vera) بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)، مجله علمی شیلات ایران، 28(2)، 129-136. magiran.com/p2010619
A. Parsa, M. Rahanande, S. Alineghad, (2019). The effect of oral administration of Aloe vera gel on growth performance and some blood parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Iranian Scientific Fisheries Journal, 28(2), 129-136. magiran.com/p2010619
علی پارسا، محمد رهاننده، سهیل علی نژاد، بررسی تاثیر مصرف خوراکی ژل آلوئه ورا (Aloe vera) بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss). مجله علمی شیلات ایران، 1398؛ 28(2): 129-136. magiran.com/p2010619
A. Parsa, M. Rahanande, S. Alineghad, The effect of oral administration of Aloe vera gel on growth performance and some blood parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Iranian Scientific Fisheries Journal, 2019; 28(2): 129-136. magiran.com/p2010619
علی پارسا، محمد رهاننده، سهیل علی نژاد، "بررسی تاثیر مصرف خوراکی ژل آلوئه ورا (Aloe vera) بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)"، مجله علمی شیلات ایران 28، شماره 2 (1398): 129-136. magiran.com/p2010619
A. Parsa, M. Rahanande, S. Alineghad, "The effect of oral administration of Aloe vera gel on growth performance and some blood parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Iranian Scientific Fisheries Journal 28, no.2 (2019): 129-136. magiran.com/p2010619
علی پارسا، محمد رهاننده، سهیل علی نژاد، (1398). 'بررسی تاثیر مصرف خوراکی ژل آلوئه ورا (Aloe vera) بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)'، مجله علمی شیلات ایران، 28(2)، صص.129-136. magiran.com/p2010619
A. Parsa, M. Rahanande, S. Alineghad, (2019). 'The effect of oral administration of Aloe vera gel on growth performance and some blood parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)', Iranian Scientific Fisheries Journal, 28(2), pp.129-136. magiran.com/p2010619
علی پارسا؛ محمد رهاننده؛ سهیل علی نژاد. "بررسی تاثیر مصرف خوراکی ژل آلوئه ورا (Aloe vera) بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)". مجله علمی شیلات ایران، 28 ،2 ، 1398، 129-136. magiran.com/p2010619
A. Parsa; M. Rahanande; S. Alineghad. "The effect of oral administration of Aloe vera gel on growth performance and some blood parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Iranian Scientific Fisheries Journal, 28, 2, 2019, 129-136. magiran.com/p2010619
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال