ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آذر رسولی، امید علی مسعودی، علی دلاور، (1398). سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344)، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 15(33)، 1. magiran.com/p2011047
Azar Rasouli, Omid Ali Masoodi, Ali Delavar, (2019). Cultural, Artistic and Commercial Policies of Iranian Rug in Qajar Era, Islamic Art, 15(33), 1. magiran.com/p2011047
آذر رسولی، امید علی مسعودی، علی دلاور، سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344). نشریه مطالعات هنر اسلامی، 1398؛ 15(33): 1. magiran.com/p2011047
Azar Rasouli, Omid Ali Masoodi, Ali Delavar, Cultural, Artistic and Commercial Policies of Iranian Rug in Qajar Era, Islamic Art, 2019; 15(33): 1. magiran.com/p2011047
آذر رسولی، امید علی مسعودی، علی دلاور، "سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344)"، نشریه مطالعات هنر اسلامی 15، شماره 33 (1398): 1. magiran.com/p2011047
Azar Rasouli, Omid Ali Masoodi, Ali Delavar, "Cultural, Artistic and Commercial Policies of Iranian Rug in Qajar Era", Islamic Art 15, no.33 (2019): 1. magiran.com/p2011047
آذر رسولی، امید علی مسعودی، علی دلاور، (1398). 'سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344)'، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 15(33)، صص.1. magiran.com/p2011047
Azar Rasouli, Omid Ali Masoodi, Ali Delavar, (2019). 'Cultural, Artistic and Commercial Policies of Iranian Rug in Qajar Era', Islamic Art, 15(33), pp.1. magiran.com/p2011047
آذر رسولی؛ امید علی مسعودی؛ علی دلاور. "سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344)". نشریه مطالعات هنر اسلامی، 15 ،33 ، 1398، 1. magiran.com/p2011047
Azar Rasouli; Omid Ali Masoodi; Ali Delavar. "Cultural, Artistic and Commercial Policies of Iranian Rug in Qajar Era", Islamic Art, 15, 33, 2019, 1. magiran.com/p2011047
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال