ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
چکامه ضمیری، کامران افشار مهاجر، (1398). بررسی تاریخی تقابل سنت و مدرنیته در طرح و رنگ فرش دستباف شهری ایران، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 15(33)، 24. magiran.com/p2011049
Chakameh zamiri, Kamran afshar mohajer, (2019). Historical study of the confrontation between tradition and modernity in the design and color of the Iranian handmade carpet, Islamic Art, 15(33), 24. magiran.com/p2011049
چکامه ضمیری، کامران افشار مهاجر، بررسی تاریخی تقابل سنت و مدرنیته در طرح و رنگ فرش دستباف شهری ایران. نشریه مطالعات هنر اسلامی، 1398؛ 15(33): 24. magiran.com/p2011049
Chakameh zamiri, Kamran afshar mohajer, Historical study of the confrontation between tradition and modernity in the design and color of the Iranian handmade carpet, Islamic Art, 2019; 15(33): 24. magiran.com/p2011049
چکامه ضمیری، کامران افشار مهاجر، "بررسی تاریخی تقابل سنت و مدرنیته در طرح و رنگ فرش دستباف شهری ایران"، نشریه مطالعات هنر اسلامی 15، شماره 33 (1398): 24. magiran.com/p2011049
Chakameh zamiri, Kamran afshar mohajer, "Historical study of the confrontation between tradition and modernity in the design and color of the Iranian handmade carpet", Islamic Art 15, no.33 (2019): 24. magiran.com/p2011049
چکامه ضمیری، کامران افشار مهاجر، (1398). 'بررسی تاریخی تقابل سنت و مدرنیته در طرح و رنگ فرش دستباف شهری ایران'، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 15(33)، صص.24. magiran.com/p2011049
Chakameh zamiri, Kamran afshar mohajer, (2019). 'Historical study of the confrontation between tradition and modernity in the design and color of the Iranian handmade carpet', Islamic Art, 15(33), pp.24. magiran.com/p2011049
چکامه ضمیری؛ کامران افشار مهاجر. "بررسی تاریخی تقابل سنت و مدرنیته در طرح و رنگ فرش دستباف شهری ایران". نشریه مطالعات هنر اسلامی، 15 ،33 ، 1398، 24. magiran.com/p2011049
Chakameh zamiri; Kamran afshar mohajer. "Historical study of the confrontation between tradition and modernity in the design and color of the Iranian handmade carpet", Islamic Art, 15, 33, 2019, 24. magiran.com/p2011049
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال