ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهناز قهیه یی، عباس ملک حسینی، بیژن رحمانی، مهدی قهیه یی، (1398). بررسی کتیبه های بناهای شهر اراک با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 15(33)، 190. magiran.com/p2011061
Behnaz Ghohye, Abbas malekhoseini, Bijan Rahmani, Mehdi Ghohye, (2019). The Survey of Inscriptions on Traditional Buildings in Aspects on the Issue of Security and Justice in Creating Social Sustainability (The Case Study: Arak city), Islamic Art, 15(33), 190. magiran.com/p2011061
بهناز قهیه یی، عباس ملک حسینی، بیژن رحمانی، مهدی قهیه یی، بررسی کتیبه های بناهای شهر اراک با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی. نشریه مطالعات هنر اسلامی، 1398؛ 15(33): 190. magiran.com/p2011061
Behnaz Ghohye, Abbas malekhoseini, Bijan Rahmani, Mehdi Ghohye, The Survey of Inscriptions on Traditional Buildings in Aspects on the Issue of Security and Justice in Creating Social Sustainability (The Case Study: Arak city), Islamic Art, 2019; 15(33): 190. magiran.com/p2011061
بهناز قهیه یی، عباس ملک حسینی، بیژن رحمانی، مهدی قهیه یی، "بررسی کتیبه های بناهای شهر اراک با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی"، نشریه مطالعات هنر اسلامی 15، شماره 33 (1398): 190. magiran.com/p2011061
Behnaz Ghohye, Abbas malekhoseini, Bijan Rahmani, Mehdi Ghohye, "The Survey of Inscriptions on Traditional Buildings in Aspects on the Issue of Security and Justice in Creating Social Sustainability (The Case Study: Arak city)", Islamic Art 15, no.33 (2019): 190. magiran.com/p2011061
بهناز قهیه یی، عباس ملک حسینی، بیژن رحمانی، مهدی قهیه یی، (1398). 'بررسی کتیبه های بناهای شهر اراک با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی'، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 15(33)، صص.190. magiran.com/p2011061
Behnaz Ghohye, Abbas malekhoseini, Bijan Rahmani, Mehdi Ghohye, (2019). 'The Survey of Inscriptions on Traditional Buildings in Aspects on the Issue of Security and Justice in Creating Social Sustainability (The Case Study: Arak city)', Islamic Art, 15(33), pp.190. magiran.com/p2011061
بهناز قهیه یی؛ عباس ملک حسینی؛ بیژن رحمانی؛ مهدی قهیه یی. "بررسی کتیبه های بناهای شهر اراک با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی". نشریه مطالعات هنر اسلامی، 15 ،33 ، 1398، 190. magiran.com/p2011061
Behnaz Ghohye; Abbas malekhoseini; Bijan Rahmani; Mehdi Ghohye. "The Survey of Inscriptions on Traditional Buildings in Aspects on the Issue of Security and Justice in Creating Social Sustainability (The Case Study: Arak city)", Islamic Art, 15, 33, 2019, 190. magiran.com/p2011061
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال