ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عادل مرادی سبزکوهی، علی حقیقی، (1398). تحلیل اثر تنش های هیدرولیکی بر عملکرد شبکه های توزیع آب با استفاده از تحلیل فاصله و رویکرد بهینه سازی، مجله آب و فاضلاب، 30(121)، 1-16. magiran.com/p2011133
Adell Moradi Sabzkouhi, Ali Haghighi , (2019). Analysis of Hydraulic Stress Effects on the Performance of Water Distribution Networks Using Interval Analysis and Optimization Approach, Journal of Water & Wastewater, 30(121), 1-16. magiran.com/p2011133
عادل مرادی سبزکوهی، علی حقیقی، تحلیل اثر تنش های هیدرولیکی بر عملکرد شبکه های توزیع آب با استفاده از تحلیل فاصله و رویکرد بهینه سازی. مجله آب و فاضلاب، 1398؛ 30(121): 1-16. magiran.com/p2011133
Adell Moradi Sabzkouhi, Ali Haghighi , Analysis of Hydraulic Stress Effects on the Performance of Water Distribution Networks Using Interval Analysis and Optimization Approach, Journal of Water & Wastewater, 2019; 30(121): 1-16. magiran.com/p2011133
عادل مرادی سبزکوهی، علی حقیقی، "تحلیل اثر تنش های هیدرولیکی بر عملکرد شبکه های توزیع آب با استفاده از تحلیل فاصله و رویکرد بهینه سازی"، مجله آب و فاضلاب 30، شماره 121 (1398): 1-16. magiran.com/p2011133
Adell Moradi Sabzkouhi, Ali Haghighi , "Analysis of Hydraulic Stress Effects on the Performance of Water Distribution Networks Using Interval Analysis and Optimization Approach", Journal of Water & Wastewater 30, no.121 (2019): 1-16. magiran.com/p2011133
عادل مرادی سبزکوهی، علی حقیقی، (1398). 'تحلیل اثر تنش های هیدرولیکی بر عملکرد شبکه های توزیع آب با استفاده از تحلیل فاصله و رویکرد بهینه سازی'، مجله آب و فاضلاب، 30(121)، صص.1-16. magiran.com/p2011133
Adell Moradi Sabzkouhi, Ali Haghighi , (2019). 'Analysis of Hydraulic Stress Effects on the Performance of Water Distribution Networks Using Interval Analysis and Optimization Approach', Journal of Water & Wastewater, 30(121), pp.1-16. magiran.com/p2011133
عادل مرادی سبزکوهی؛ علی حقیقی. "تحلیل اثر تنش های هیدرولیکی بر عملکرد شبکه های توزیع آب با استفاده از تحلیل فاصله و رویکرد بهینه سازی". مجله آب و فاضلاب، 30 ،121 ، 1398، 1-16. magiran.com/p2011133
Adell Moradi Sabzkouhi; Ali Haghighi . "Analysis of Hydraulic Stress Effects on the Performance of Water Distribution Networks Using Interval Analysis and Optimization Approach", Journal of Water & Wastewater, 30, 121, 2019, 1-16. magiran.com/p2011133
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال