ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد عبادی، محمد رضا مزدیان فرد، مجید علی آبادی، (1398). بهینه سازی تقطیر غشایی تماس مستقیم به وسیله RSM در بازیافت پساب واحد RO پالایشگاه اصفهان، مجله آب و فاضلاب، 30(121)، 17-27. magiran.com/p2011134
Mohammad Ebadi, Mohammad Mozdianfard , Majid Aliabadi, (2019). Optimizing Direct Contact Membrane Distillation by RSM for Water Reclamation from Effluent of the RO Unit at Esfahan Refinery, Journal of Water & Wastewater, 30(121), 17-27. magiran.com/p2011134
محمد عبادی، محمد رضا مزدیان فرد، مجید علی آبادی، بهینه سازی تقطیر غشایی تماس مستقیم به وسیله RSM در بازیافت پساب واحد RO پالایشگاه اصفهان. مجله آب و فاضلاب، 1398؛ 30(121): 17-27. magiran.com/p2011134
Mohammad Ebadi, Mohammad Mozdianfard , Majid Aliabadi, Optimizing Direct Contact Membrane Distillation by RSM for Water Reclamation from Effluent of the RO Unit at Esfahan Refinery, Journal of Water & Wastewater, 2019; 30(121): 17-27. magiran.com/p2011134
محمد عبادی، محمد رضا مزدیان فرد، مجید علی آبادی، "بهینه سازی تقطیر غشایی تماس مستقیم به وسیله RSM در بازیافت پساب واحد RO پالایشگاه اصفهان"، مجله آب و فاضلاب 30، شماره 121 (1398): 17-27. magiran.com/p2011134
Mohammad Ebadi, Mohammad Mozdianfard , Majid Aliabadi, "Optimizing Direct Contact Membrane Distillation by RSM for Water Reclamation from Effluent of the RO Unit at Esfahan Refinery", Journal of Water & Wastewater 30, no.121 (2019): 17-27. magiran.com/p2011134
محمد عبادی، محمد رضا مزدیان فرد، مجید علی آبادی، (1398). 'بهینه سازی تقطیر غشایی تماس مستقیم به وسیله RSM در بازیافت پساب واحد RO پالایشگاه اصفهان'، مجله آب و فاضلاب، 30(121)، صص.17-27. magiran.com/p2011134
Mohammad Ebadi, Mohammad Mozdianfard , Majid Aliabadi, (2019). 'Optimizing Direct Contact Membrane Distillation by RSM for Water Reclamation from Effluent of the RO Unit at Esfahan Refinery', Journal of Water & Wastewater, 30(121), pp.17-27. magiran.com/p2011134
محمد عبادی؛ محمد رضا مزدیان فرد؛ مجید علی آبادی. "بهینه سازی تقطیر غشایی تماس مستقیم به وسیله RSM در بازیافت پساب واحد RO پالایشگاه اصفهان". مجله آب و فاضلاب، 30 ،121 ، 1398، 17-27. magiran.com/p2011134
Mohammad Ebadi; Mohammad Mozdianfard ; Majid Aliabadi. "Optimizing Direct Contact Membrane Distillation by RSM for Water Reclamation from Effluent of the RO Unit at Esfahan Refinery", Journal of Water & Wastewater, 30, 121, 2019, 17-27. magiran.com/p2011134
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال