ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرناز قوچیان، سهیل سبحان اردکانی، همایون احمد پناهی، لعبت تقوی، امیر حسام حسنی، (1398). حذف تاموکسیفن از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتایت عامل دار شده با هیدروکربن های درخت سان: مطالعه تعادلی و سینتیکی، مجله آب و فاضلاب، 30(121)، 49-60. magiran.com/p2011137
Mehrnaz Ghoochian, Soheil Sobhanardakani , Homayon Ahmad Panahi, Lobat Taghavi, Amir Hessam Hassani, (2019). Removal of Tamoxifen from Aqueous Solutions Using Magnetite Nanoparticles Modified with PAMAM: Study of Equilibrium and Kinetic, Journal of Water & Wastewater, 30(121), 49-60. magiran.com/p2011137
مهرناز قوچیان، سهیل سبحان اردکانی، همایون احمد پناهی، لعبت تقوی، امیر حسام حسنی، حذف تاموکسیفن از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتایت عامل دار شده با هیدروکربن های درخت سان: مطالعه تعادلی و سینتیکی. مجله آب و فاضلاب، 1398؛ 30(121): 49-60. magiran.com/p2011137
Mehrnaz Ghoochian, Soheil Sobhanardakani , Homayon Ahmad Panahi, Lobat Taghavi, Amir Hessam Hassani, Removal of Tamoxifen from Aqueous Solutions Using Magnetite Nanoparticles Modified with PAMAM: Study of Equilibrium and Kinetic, Journal of Water & Wastewater, 2019; 30(121): 49-60. magiran.com/p2011137
مهرناز قوچیان، سهیل سبحان اردکانی، همایون احمد پناهی، لعبت تقوی، امیر حسام حسنی، "حذف تاموکسیفن از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتایت عامل دار شده با هیدروکربن های درخت سان: مطالعه تعادلی و سینتیکی"، مجله آب و فاضلاب 30، شماره 121 (1398): 49-60. magiran.com/p2011137
Mehrnaz Ghoochian, Soheil Sobhanardakani , Homayon Ahmad Panahi, Lobat Taghavi, Amir Hessam Hassani, "Removal of Tamoxifen from Aqueous Solutions Using Magnetite Nanoparticles Modified with PAMAM: Study of Equilibrium and Kinetic", Journal of Water & Wastewater 30, no.121 (2019): 49-60. magiran.com/p2011137
مهرناز قوچیان، سهیل سبحان اردکانی، همایون احمد پناهی، لعبت تقوی، امیر حسام حسنی، (1398). 'حذف تاموکسیفن از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتایت عامل دار شده با هیدروکربن های درخت سان: مطالعه تعادلی و سینتیکی'، مجله آب و فاضلاب، 30(121)، صص.49-60. magiran.com/p2011137
Mehrnaz Ghoochian, Soheil Sobhanardakani , Homayon Ahmad Panahi, Lobat Taghavi, Amir Hessam Hassani, (2019). 'Removal of Tamoxifen from Aqueous Solutions Using Magnetite Nanoparticles Modified with PAMAM: Study of Equilibrium and Kinetic', Journal of Water & Wastewater, 30(121), pp.49-60. magiran.com/p2011137
مهرناز قوچیان؛ سهیل سبحان اردکانی؛ همایون احمد پناهی؛ لعبت تقوی؛ امیر حسام حسنی. "حذف تاموکسیفن از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتایت عامل دار شده با هیدروکربن های درخت سان: مطالعه تعادلی و سینتیکی". مجله آب و فاضلاب، 30 ،121 ، 1398، 49-60. magiran.com/p2011137
Mehrnaz Ghoochian; Soheil Sobhanardakani ; Homayon Ahmad Panahi; Lobat Taghavi; Amir Hessam Hassani. "Removal of Tamoxifen from Aqueous Solutions Using Magnetite Nanoparticles Modified with PAMAM: Study of Equilibrium and Kinetic", Journal of Water & Wastewater, 30, 121, 2019, 49-60. magiran.com/p2011137
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال