ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمال عباس پلنگی، محمد علی غلامی سفیدکوهی، محمدعلی بهمنیار، (1398). بررسی اثر غلظت سورفکتانت بر اصلاح زئولیت در حذف نیترات و شبیه سازی آن با مدل های سینتیکی و ANFIS در ستون با بستر ثابت، مجله آب و فاضلاب، 30(121)، 73-86. magiran.com/p2011139
Jamal Abbas Palangi, Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi , Mohamad Ali Bahmanyar, (2019). Effect of Surfactant Concentration on Zeolite Modification for Nitrate Removal and Its Simulation with Kinetics Models and ANFIS in Fixed-Bed Column, Journal of Water & Wastewater, 30(121), 73-86. magiran.com/p2011139
جمال عباس پلنگی، محمد علی غلامی سفیدکوهی، محمدعلی بهمنیار، بررسی اثر غلظت سورفکتانت بر اصلاح زئولیت در حذف نیترات و شبیه سازی آن با مدل های سینتیکی و ANFIS در ستون با بستر ثابت. مجله آب و فاضلاب، 1398؛ 30(121): 73-86. magiran.com/p2011139
Jamal Abbas Palangi, Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi , Mohamad Ali Bahmanyar, Effect of Surfactant Concentration on Zeolite Modification for Nitrate Removal and Its Simulation with Kinetics Models and ANFIS in Fixed-Bed Column, Journal of Water & Wastewater, 2019; 30(121): 73-86. magiran.com/p2011139
جمال عباس پلنگی، محمد علی غلامی سفیدکوهی، محمدعلی بهمنیار، "بررسی اثر غلظت سورفکتانت بر اصلاح زئولیت در حذف نیترات و شبیه سازی آن با مدل های سینتیکی و ANFIS در ستون با بستر ثابت"، مجله آب و فاضلاب 30، شماره 121 (1398): 73-86. magiran.com/p2011139
Jamal Abbas Palangi, Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi , Mohamad Ali Bahmanyar, "Effect of Surfactant Concentration on Zeolite Modification for Nitrate Removal and Its Simulation with Kinetics Models and ANFIS in Fixed-Bed Column", Journal of Water & Wastewater 30, no.121 (2019): 73-86. magiran.com/p2011139
جمال عباس پلنگی، محمد علی غلامی سفیدکوهی، محمدعلی بهمنیار، (1398). 'بررسی اثر غلظت سورفکتانت بر اصلاح زئولیت در حذف نیترات و شبیه سازی آن با مدل های سینتیکی و ANFIS در ستون با بستر ثابت'، مجله آب و فاضلاب، 30(121)، صص.73-86. magiran.com/p2011139
Jamal Abbas Palangi, Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi , Mohamad Ali Bahmanyar, (2019). 'Effect of Surfactant Concentration on Zeolite Modification for Nitrate Removal and Its Simulation with Kinetics Models and ANFIS in Fixed-Bed Column', Journal of Water & Wastewater, 30(121), pp.73-86. magiran.com/p2011139
جمال عباس پلنگی؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ محمدعلی بهمنیار. "بررسی اثر غلظت سورفکتانت بر اصلاح زئولیت در حذف نیترات و شبیه سازی آن با مدل های سینتیکی و ANFIS در ستون با بستر ثابت". مجله آب و فاضلاب، 30 ،121 ، 1398، 73-86. magiran.com/p2011139
Jamal Abbas Palangi; Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi ; Mohamad Ali Bahmanyar. "Effect of Surfactant Concentration on Zeolite Modification for Nitrate Removal and Its Simulation with Kinetics Models and ANFIS in Fixed-Bed Column", Journal of Water & Wastewater, 30, 121, 2019, 73-86. magiran.com/p2011139
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال