ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرناز آقارضی آشتیانی، سیده هدی رحمتی، یوسف خلج امیرحسینی، فرشید فریدنی، ورنر بالدرر، (1398). تعیین علل تغییر کیفیت آب زیرزمینی با روش های ایزوتوپی و شیمیایی در آبخوان شبستر- صوفیان، مجله آب و فاضلاب، 30(121)، 87-98. magiran.com/p2011140
Mehrnaz Agharazi Ashtiani, Seyedeh Hoda Rahmati , Yousef Khalaj Amirhoseini, Farshid Faridani, Werner Balderer, (2019). Salinity Source Assessment in Shabestar-Sufian Aquifers by Natural Isotopes and Hydrochemical Methods, Journal of Water & Wastewater, 30(121), 87-98. magiran.com/p2011140
مهرناز آقارضی آشتیانی، سیده هدی رحمتی، یوسف خلج امیرحسینی، فرشید فریدنی، ورنر بالدرر، تعیین علل تغییر کیفیت آب زیرزمینی با روش های ایزوتوپی و شیمیایی در آبخوان شبستر- صوفیان. مجله آب و فاضلاب، 1398؛ 30(121): 87-98. magiran.com/p2011140
Mehrnaz Agharazi Ashtiani, Seyedeh Hoda Rahmati , Yousef Khalaj Amirhoseini, Farshid Faridani, Werner Balderer, Salinity Source Assessment in Shabestar-Sufian Aquifers by Natural Isotopes and Hydrochemical Methods, Journal of Water & Wastewater, 2019; 30(121): 87-98. magiran.com/p2011140
مهرناز آقارضی آشتیانی، سیده هدی رحمتی، یوسف خلج امیرحسینی، فرشید فریدنی، ورنر بالدرر، "تعیین علل تغییر کیفیت آب زیرزمینی با روش های ایزوتوپی و شیمیایی در آبخوان شبستر- صوفیان"، مجله آب و فاضلاب 30، شماره 121 (1398): 87-98. magiran.com/p2011140
Mehrnaz Agharazi Ashtiani, Seyedeh Hoda Rahmati , Yousef Khalaj Amirhoseini, Farshid Faridani, Werner Balderer, "Salinity Source Assessment in Shabestar-Sufian Aquifers by Natural Isotopes and Hydrochemical Methods", Journal of Water & Wastewater 30, no.121 (2019): 87-98. magiran.com/p2011140
مهرناز آقارضی آشتیانی، سیده هدی رحمتی، یوسف خلج امیرحسینی، فرشید فریدنی، ورنر بالدرر، (1398). 'تعیین علل تغییر کیفیت آب زیرزمینی با روش های ایزوتوپی و شیمیایی در آبخوان شبستر- صوفیان'، مجله آب و فاضلاب، 30(121)، صص.87-98. magiran.com/p2011140
Mehrnaz Agharazi Ashtiani, Seyedeh Hoda Rahmati , Yousef Khalaj Amirhoseini, Farshid Faridani, Werner Balderer, (2019). 'Salinity Source Assessment in Shabestar-Sufian Aquifers by Natural Isotopes and Hydrochemical Methods', Journal of Water & Wastewater, 30(121), pp.87-98. magiran.com/p2011140
مهرناز آقارضی آشتیانی؛ سیده هدی رحمتی؛ یوسف خلج امیرحسینی؛ فرشید فریدنی؛ ورنر بالدرر. "تعیین علل تغییر کیفیت آب زیرزمینی با روش های ایزوتوپی و شیمیایی در آبخوان شبستر- صوفیان". مجله آب و فاضلاب، 30 ،121 ، 1398، 87-98. magiran.com/p2011140
Mehrnaz Agharazi Ashtiani; Seyedeh Hoda Rahmati ; Yousef Khalaj Amirhoseini; Farshid Faridani; Werner Balderer. "Salinity Source Assessment in Shabestar-Sufian Aquifers by Natural Isotopes and Hydrochemical Methods", Journal of Water & Wastewater, 30, 121, 2019, 87-98. magiran.com/p2011140
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال