ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا حسن زاده، مریم مرادلو، نیما معتمد، حمید خدرلو، (1398). بررسی مقایسه ای تظاهرات بالینی سکته حاد قلبی در بیماران سالمند و غیرسالمند بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان آیت الله موسوی زنجان، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8(3)، 207-215. magiran.com/p2011148
Reza Hassanzadeh Makoui, Maryam Moradlou, Nima Motamed, Hamid Khederlou, (2019). Comparison of the Clinical Manifestations of Acute Myocardial Infarction in Elderly and Non-elderly Patients Admitted to the Coronary Care Unit of Ayatollah Mousavi Hospital of Zanjan, Alborz University Medical Journal, 8(3), 207-215. magiran.com/p2011148
رضا حسن زاده، مریم مرادلو، نیما معتمد، حمید خدرلو، بررسی مقایسه ای تظاهرات بالینی سکته حاد قلبی در بیماران سالمند و غیرسالمند بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان آیت الله موسوی زنجان. نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 1398؛ 8(3): 207-215. magiran.com/p2011148
Reza Hassanzadeh Makoui, Maryam Moradlou, Nima Motamed, Hamid Khederlou, Comparison of the Clinical Manifestations of Acute Myocardial Infarction in Elderly and Non-elderly Patients Admitted to the Coronary Care Unit of Ayatollah Mousavi Hospital of Zanjan, Alborz University Medical Journal, 2019; 8(3): 207-215. magiran.com/p2011148
رضا حسن زاده، مریم مرادلو، نیما معتمد، حمید خدرلو، "بررسی مقایسه ای تظاهرات بالینی سکته حاد قلبی در بیماران سالمند و غیرسالمند بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان آیت الله موسوی زنجان"، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز 8، شماره 3 (1398): 207-215. magiran.com/p2011148
Reza Hassanzadeh Makoui, Maryam Moradlou, Nima Motamed, Hamid Khederlou, "Comparison of the Clinical Manifestations of Acute Myocardial Infarction in Elderly and Non-elderly Patients Admitted to the Coronary Care Unit of Ayatollah Mousavi Hospital of Zanjan", Alborz University Medical Journal 8, no.3 (2019): 207-215. magiran.com/p2011148
رضا حسن زاده، مریم مرادلو، نیما معتمد، حمید خدرلو، (1398). 'بررسی مقایسه ای تظاهرات بالینی سکته حاد قلبی در بیماران سالمند و غیرسالمند بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان آیت الله موسوی زنجان'، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8(3)، صص.207-215. magiran.com/p2011148
Reza Hassanzadeh Makoui, Maryam Moradlou, Nima Motamed, Hamid Khederlou, (2019). 'Comparison of the Clinical Manifestations of Acute Myocardial Infarction in Elderly and Non-elderly Patients Admitted to the Coronary Care Unit of Ayatollah Mousavi Hospital of Zanjan', Alborz University Medical Journal, 8(3), pp.207-215. magiran.com/p2011148
رضا حسن زاده؛ مریم مرادلو؛ نیما معتمد؛ حمید خدرلو. "بررسی مقایسه ای تظاهرات بالینی سکته حاد قلبی در بیماران سالمند و غیرسالمند بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان آیت الله موسوی زنجان". نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8 ،3 ، 1398، 207-215. magiran.com/p2011148
Reza Hassanzadeh Makoui; Maryam Moradlou; Nima Motamed; Hamid Khederlou. "Comparison of the Clinical Manifestations of Acute Myocardial Infarction in Elderly and Non-elderly Patients Admitted to the Coronary Care Unit of Ayatollah Mousavi Hospital of Zanjan", Alborz University Medical Journal, 8, 3, 2019, 207-215. magiran.com/p2011148
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال