ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا ساداتی، محمد فریاب اصل، احمد الهی، سحر کرمی، صدیقه نصرتی، زهرا نوری ، (1398). بررسی تاثیرانجام پانسمان به روش بکارگیری محصولات آلیژیناتی و هیدروژلی در مقایسه با روش پانسمان ساده بر روند بهبودی زخم ناشی از جراحی سینوس پایلونیدال: کارآزمایی بالینی یک سو کور، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8(3)، 216-224. magiran.com/p2011149
Leila Sadati, Mohammad Faryab Asl, Ahmad Elahi, Sahar Karami, Sedigheh Nosrati, Zahra Nouri , (2019). Investigation of the Effect of Dressing by Using of Hydrogel Products Compared to Simple Dressing Method on the Wound Healing Process Caused by Pilonidal Cystectomy: One Blind Clinical Trial, Alborz University Medical Journal, 8(3), 216-224. magiran.com/p2011149
لیلا ساداتی، محمد فریاب اصل، احمد الهی، سحر کرمی، صدیقه نصرتی، زهرا نوری ، بررسی تاثیرانجام پانسمان به روش بکارگیری محصولات آلیژیناتی و هیدروژلی در مقایسه با روش پانسمان ساده بر روند بهبودی زخم ناشی از جراحی سینوس پایلونیدال: کارآزمایی بالینی یک سو کور. نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 1398؛ 8(3): 216-224. magiran.com/p2011149
Leila Sadati, Mohammad Faryab Asl, Ahmad Elahi, Sahar Karami, Sedigheh Nosrati, Zahra Nouri , Investigation of the Effect of Dressing by Using of Hydrogel Products Compared to Simple Dressing Method on the Wound Healing Process Caused by Pilonidal Cystectomy: One Blind Clinical Trial, Alborz University Medical Journal, 2019; 8(3): 216-224. magiran.com/p2011149
لیلا ساداتی، محمد فریاب اصل، احمد الهی، سحر کرمی، صدیقه نصرتی، زهرا نوری ، "بررسی تاثیرانجام پانسمان به روش بکارگیری محصولات آلیژیناتی و هیدروژلی در مقایسه با روش پانسمان ساده بر روند بهبودی زخم ناشی از جراحی سینوس پایلونیدال: کارآزمایی بالینی یک سو کور"، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز 8، شماره 3 (1398): 216-224. magiran.com/p2011149
Leila Sadati, Mohammad Faryab Asl, Ahmad Elahi, Sahar Karami, Sedigheh Nosrati, Zahra Nouri , "Investigation of the Effect of Dressing by Using of Hydrogel Products Compared to Simple Dressing Method on the Wound Healing Process Caused by Pilonidal Cystectomy: One Blind Clinical Trial", Alborz University Medical Journal 8, no.3 (2019): 216-224. magiran.com/p2011149
لیلا ساداتی، محمد فریاب اصل، احمد الهی، سحر کرمی، صدیقه نصرتی، زهرا نوری ، (1398). 'بررسی تاثیرانجام پانسمان به روش بکارگیری محصولات آلیژیناتی و هیدروژلی در مقایسه با روش پانسمان ساده بر روند بهبودی زخم ناشی از جراحی سینوس پایلونیدال: کارآزمایی بالینی یک سو کور'، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8(3)، صص.216-224. magiran.com/p2011149
Leila Sadati, Mohammad Faryab Asl, Ahmad Elahi, Sahar Karami, Sedigheh Nosrati, Zahra Nouri , (2019). 'Investigation of the Effect of Dressing by Using of Hydrogel Products Compared to Simple Dressing Method on the Wound Healing Process Caused by Pilonidal Cystectomy: One Blind Clinical Trial', Alborz University Medical Journal, 8(3), pp.216-224. magiran.com/p2011149
لیلا ساداتی؛ محمد فریاب اصل؛ احمد الهی؛ سحر کرمی؛ صدیقه نصرتی؛ زهرا نوری . "بررسی تاثیرانجام پانسمان به روش بکارگیری محصولات آلیژیناتی و هیدروژلی در مقایسه با روش پانسمان ساده بر روند بهبودی زخم ناشی از جراحی سینوس پایلونیدال: کارآزمایی بالینی یک سو کور". نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8 ،3 ، 1398، 216-224. magiran.com/p2011149
Leila Sadati; Mohammad Faryab Asl; Ahmad Elahi; Sahar Karami; Sedigheh Nosrati; Zahra Nouri . "Investigation of the Effect of Dressing by Using of Hydrogel Products Compared to Simple Dressing Method on the Wound Healing Process Caused by Pilonidal Cystectomy: One Blind Clinical Trial", Alborz University Medical Journal, 8, 3, 2019, 216-224. magiran.com/p2011149
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال