ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عنایت کلانتر، ارغوان اعتباریان، کوروش کبیر، ابوذر مرادی، عاطفه شموسی، طاهره ششپری، سیدمحمود امین، (1398). شناسایی سویه های دهانی گونه های لاکتوباسیلوس در افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8(3)، 272-280. magiran.com/p2011155
Enayat Kalantar, Arghavan Etebarian, Koroush Kabir, Aboozar Moradi, Atefe Shamosi, Tahere Sheshpari, Seyed Mahmood Amin, (2019). Identification of Oral Strains of Lactobacillus species in Patients with Chronic Periodontitis and Healthy Individuals, Alborz University Medical Journal, 8(3), 272-280. magiran.com/p2011155
عنایت کلانتر، ارغوان اعتباریان، کوروش کبیر، ابوذر مرادی، عاطفه شموسی، طاهره ششپری، سیدمحمود امین، شناسایی سویه های دهانی گونه های لاکتوباسیلوس در افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم. نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 1398؛ 8(3): 272-280. magiran.com/p2011155
Enayat Kalantar, Arghavan Etebarian, Koroush Kabir, Aboozar Moradi, Atefe Shamosi, Tahere Sheshpari, Seyed Mahmood Amin, Identification of Oral Strains of Lactobacillus species in Patients with Chronic Periodontitis and Healthy Individuals, Alborz University Medical Journal, 2019; 8(3): 272-280. magiran.com/p2011155
عنایت کلانتر، ارغوان اعتباریان، کوروش کبیر، ابوذر مرادی، عاطفه شموسی، طاهره ششپری، سیدمحمود امین، "شناسایی سویه های دهانی گونه های لاکتوباسیلوس در افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم"، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز 8، شماره 3 (1398): 272-280. magiran.com/p2011155
Enayat Kalantar, Arghavan Etebarian, Koroush Kabir, Aboozar Moradi, Atefe Shamosi, Tahere Sheshpari, Seyed Mahmood Amin, "Identification of Oral Strains of Lactobacillus species in Patients with Chronic Periodontitis and Healthy Individuals", Alborz University Medical Journal 8, no.3 (2019): 272-280. magiran.com/p2011155
عنایت کلانتر، ارغوان اعتباریان، کوروش کبیر، ابوذر مرادی، عاطفه شموسی، طاهره ششپری، سیدمحمود امین، (1398). 'شناسایی سویه های دهانی گونه های لاکتوباسیلوس در افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم'، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8(3)، صص.272-280. magiran.com/p2011155
Enayat Kalantar, Arghavan Etebarian, Koroush Kabir, Aboozar Moradi, Atefe Shamosi, Tahere Sheshpari, Seyed Mahmood Amin, (2019). 'Identification of Oral Strains of Lactobacillus species in Patients with Chronic Periodontitis and Healthy Individuals', Alborz University Medical Journal, 8(3), pp.272-280. magiran.com/p2011155
عنایت کلانتر؛ ارغوان اعتباریان؛ کوروش کبیر؛ ابوذر مرادی؛ عاطفه شموسی؛ طاهره ششپری؛ سیدمحمود امین. "شناسایی سویه های دهانی گونه های لاکتوباسیلوس در افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم". نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8 ،3 ، 1398، 272-280. magiran.com/p2011155
Enayat Kalantar; Arghavan Etebarian; Koroush Kabir; Aboozar Moradi; Atefe Shamosi; Tahere Sheshpari; Seyed Mahmood Amin. "Identification of Oral Strains of Lactobacillus species in Patients with Chronic Periodontitis and Healthy Individuals", Alborz University Medical Journal, 8, 3, 2019, 272-280. magiran.com/p2011155
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال