ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رضا جهان دیده، ابوالفضل اکبرزاده، ندا وکیلی مقدم، پرهام ضیا بخش طبری، نگین السادات عرفانی، (1398). اثر عصاره گیاه شاتره بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(175)، 25-36. magiran.com/p2011181
Alireza Jahandideh, Abolfazl Akbarzadeh, Neda Vakili Moghadam, Parham Ziabakhsh Tabari, Negin Sadat Erfani, (2019). Effect of F. parviflora Extract on Wound Healingin Diabetic Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(175), 25-36. magiran.com/p2011181
علی رضا جهان دیده، ابوالفضل اکبرزاده، ندا وکیلی مقدم، پرهام ضیا بخش طبری، نگین السادات عرفانی، اثر عصاره گیاه شاتره بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(175): 25-36. magiran.com/p2011181
Alireza Jahandideh, Abolfazl Akbarzadeh, Neda Vakili Moghadam, Parham Ziabakhsh Tabari, Negin Sadat Erfani, Effect of F. parviflora Extract on Wound Healingin Diabetic Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(175): 25-36. magiran.com/p2011181
علی رضا جهان دیده، ابوالفضل اکبرزاده، ندا وکیلی مقدم، پرهام ضیا بخش طبری، نگین السادات عرفانی، "اثر عصاره گیاه شاتره بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 175 (1398): 25-36. magiran.com/p2011181
Alireza Jahandideh, Abolfazl Akbarzadeh, Neda Vakili Moghadam, Parham Ziabakhsh Tabari, Negin Sadat Erfani, "Effect of F. parviflora Extract on Wound Healingin Diabetic Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.175 (2019): 25-36. magiran.com/p2011181
علی رضا جهان دیده، ابوالفضل اکبرزاده، ندا وکیلی مقدم، پرهام ضیا بخش طبری، نگین السادات عرفانی، (1398). 'اثر عصاره گیاه شاتره بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(175)، صص.25-36. magiran.com/p2011181
Alireza Jahandideh, Abolfazl Akbarzadeh, Neda Vakili Moghadam, Parham Ziabakhsh Tabari, Negin Sadat Erfani, (2019). 'Effect of F. parviflora Extract on Wound Healingin Diabetic Rats', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(175), pp.25-36. magiran.com/p2011181
علی رضا جهان دیده؛ ابوالفضل اکبرزاده؛ ندا وکیلی مقدم؛ پرهام ضیا بخش طبری؛ نگین السادات عرفانی. "اثر عصاره گیاه شاتره بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،175 ، 1398، 25-36. magiran.com/p2011181
Alireza Jahandideh; Abolfazl Akbarzadeh; Neda Vakili Moghadam; Parham Ziabakhsh Tabari; Negin Sadat Erfani. "Effect of F. parviflora Extract on Wound Healingin Diabetic Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 175, 2019, 25-36. magiran.com/p2011181
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال