ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیده پاک نیت، خدیجه علمی زاده، ناهید صنوبری، (1398). ارتباط بین غلظت پایین سطوح PAPP-A با زایمان زودرس، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(175)، 57-64. magiran.com/p2011184
Hamide Pakniat, Khadijeh Elmizadeh, Nahid Senobari, (2019). Relationship between Low PAPP-A Levels and Preterm Delivery, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(175), 57-64. magiran.com/p2011184
حمیده پاک نیت، خدیجه علمی زاده، ناهید صنوبری، ارتباط بین غلظت پایین سطوح PAPP-A با زایمان زودرس. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(175): 57-64. magiran.com/p2011184
Hamide Pakniat, Khadijeh Elmizadeh, Nahid Senobari, Relationship between Low PAPP-A Levels and Preterm Delivery, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(175): 57-64. magiran.com/p2011184
حمیده پاک نیت، خدیجه علمی زاده، ناهید صنوبری، "ارتباط بین غلظت پایین سطوح PAPP-A با زایمان زودرس"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 175 (1398): 57-64. magiran.com/p2011184
Hamide Pakniat, Khadijeh Elmizadeh, Nahid Senobari, "Relationship between Low PAPP-A Levels and Preterm Delivery", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.175 (2019): 57-64. magiran.com/p2011184
حمیده پاک نیت، خدیجه علمی زاده، ناهید صنوبری، (1398). 'ارتباط بین غلظت پایین سطوح PAPP-A با زایمان زودرس'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(175)، صص.57-64. magiran.com/p2011184
Hamide Pakniat, Khadijeh Elmizadeh, Nahid Senobari, (2019). 'Relationship between Low PAPP-A Levels and Preterm Delivery', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(175), pp.57-64. magiran.com/p2011184
حمیده پاک نیت؛ خدیجه علمی زاده؛ ناهید صنوبری. "ارتباط بین غلظت پایین سطوح PAPP-A با زایمان زودرس". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،175 ، 1398، 57-64. magiran.com/p2011184
Hamide Pakniat; Khadijeh Elmizadeh; Nahid Senobari. "Relationship between Low PAPP-A Levels and Preterm Delivery", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 175, 2019, 57-64. magiran.com/p2011184
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال