ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیب پورفلاح، مریم شهیدی، دانیال سیفی ، احسان میهن دوست، سعید داودیان، (1398). ارزیابی دزیمتریک حجم هدف در پرتودرمانی فاز دوم سرطان پستان: مقایسه باریکه الکترونی و فوتونی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(175)، 65-75. magiran.com/p2011185
Tayyeb Pourfallah, Maryam Shahidi, Danial Seifi Makrani, Ehsan Mihandoust, Saeed Davodian, (2019). Dosimetric Evaluation of Target Volume in Breast Boost Radiotherapy: Comparison of Electron and Photon Beam, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(175), 65-75. magiran.com/p2011185
طیب پورفلاح، مریم شهیدی، دانیال سیفی ، احسان میهن دوست، سعید داودیان، ارزیابی دزیمتریک حجم هدف در پرتودرمانی فاز دوم سرطان پستان: مقایسه باریکه الکترونی و فوتونی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(175): 65-75. magiran.com/p2011185
Tayyeb Pourfallah, Maryam Shahidi, Danial Seifi Makrani, Ehsan Mihandoust, Saeed Davodian, Dosimetric Evaluation of Target Volume in Breast Boost Radiotherapy: Comparison of Electron and Photon Beam, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(175): 65-75. magiran.com/p2011185
طیب پورفلاح، مریم شهیدی، دانیال سیفی ، احسان میهن دوست، سعید داودیان، "ارزیابی دزیمتریک حجم هدف در پرتودرمانی فاز دوم سرطان پستان: مقایسه باریکه الکترونی و فوتونی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 175 (1398): 65-75. magiran.com/p2011185
Tayyeb Pourfallah, Maryam Shahidi, Danial Seifi Makrani, Ehsan Mihandoust, Saeed Davodian, "Dosimetric Evaluation of Target Volume in Breast Boost Radiotherapy: Comparison of Electron and Photon Beam", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.175 (2019): 65-75. magiran.com/p2011185
طیب پورفلاح، مریم شهیدی، دانیال سیفی ، احسان میهن دوست، سعید داودیان، (1398). 'ارزیابی دزیمتریک حجم هدف در پرتودرمانی فاز دوم سرطان پستان: مقایسه باریکه الکترونی و فوتونی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(175)، صص.65-75. magiran.com/p2011185
Tayyeb Pourfallah, Maryam Shahidi, Danial Seifi Makrani, Ehsan Mihandoust, Saeed Davodian, (2019). 'Dosimetric Evaluation of Target Volume in Breast Boost Radiotherapy: Comparison of Electron and Photon Beam', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(175), pp.65-75. magiran.com/p2011185
طیب پورفلاح؛ مریم شهیدی؛ دانیال سیفی ؛ احسان میهن دوست؛ سعید داودیان. "ارزیابی دزیمتریک حجم هدف در پرتودرمانی فاز دوم سرطان پستان: مقایسه باریکه الکترونی و فوتونی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،175 ، 1398، 65-75. magiran.com/p2011185
Tayyeb Pourfallah; Maryam Shahidi; Danial Seifi Makrani; Ehsan Mihandoust; Saeed Davodian. "Dosimetric Evaluation of Target Volume in Breast Boost Radiotherapy: Comparison of Electron and Photon Beam", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 175, 2019, 65-75. magiran.com/p2011185
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال