ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس صادقی، لیلا رئیسی، (1398). تاثیر انحراف فکر با کشیدن نقاشی بر اضطراب کودکان قبل از عمل جراحی: یک کارآزمایی بالینی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(175)، 86-97. magiran.com/p2011187
Narges Sadeghi, Leila Raeisi, (2019). Effect of Drawing Distraction on Children's Preoperative Anxiety: A Clinical Trail, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(175), 86-97. magiran.com/p2011187
نرگس صادقی، لیلا رئیسی، تاثیر انحراف فکر با کشیدن نقاشی بر اضطراب کودکان قبل از عمل جراحی: یک کارآزمایی بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(175): 86-97. magiran.com/p2011187
Narges Sadeghi, Leila Raeisi, Effect of Drawing Distraction on Children's Preoperative Anxiety: A Clinical Trail, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(175): 86-97. magiran.com/p2011187
نرگس صادقی، لیلا رئیسی، "تاثیر انحراف فکر با کشیدن نقاشی بر اضطراب کودکان قبل از عمل جراحی: یک کارآزمایی بالینی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 175 (1398): 86-97. magiran.com/p2011187
Narges Sadeghi, Leila Raeisi, "Effect of Drawing Distraction on Children's Preoperative Anxiety: A Clinical Trail", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.175 (2019): 86-97. magiran.com/p2011187
نرگس صادقی، لیلا رئیسی، (1398). 'تاثیر انحراف فکر با کشیدن نقاشی بر اضطراب کودکان قبل از عمل جراحی: یک کارآزمایی بالینی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(175)، صص.86-97. magiran.com/p2011187
Narges Sadeghi, Leila Raeisi, (2019). 'Effect of Drawing Distraction on Children's Preoperative Anxiety: A Clinical Trail', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(175), pp.86-97. magiran.com/p2011187
نرگس صادقی؛ لیلا رئیسی. "تاثیر انحراف فکر با کشیدن نقاشی بر اضطراب کودکان قبل از عمل جراحی: یک کارآزمایی بالینی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،175 ، 1398، 86-97. magiran.com/p2011187
Narges Sadeghi; Leila Raeisi. "Effect of Drawing Distraction on Children's Preoperative Anxiety: A Clinical Trail", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 175, 2019, 86-97. magiran.com/p2011187
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال