ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی فریدونی، الهه صباغیان، علی قنبری، فریده شاکری مقدم، علی خالقیان، (1398). اثرعصاره هیدرو الکلی گیاه Perovskia abrotanoides بر میزان گلوکزخون، کلسترول و HDL در رت های دیابتی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(175)، 138-144. magiran.com/p2011192
Ali Fereidouni, Elaheh Sabbaghian, Ali Ghanbari, Farideh Shakeri Moghaddam, Ali Khaleghian, (2019). Effect of Hydroalcoholic Extract of Perovskia abrotanoides on Glucose, Cholesterol and HDL Levels in Diabetic Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(175), 138-144. magiran.com/p2011192
علی فریدونی، الهه صباغیان، علی قنبری، فریده شاکری مقدم، علی خالقیان، اثرعصاره هیدرو الکلی گیاه Perovskia abrotanoides بر میزان گلوکزخون، کلسترول و HDL در رت های دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(175): 138-144. magiran.com/p2011192
Ali Fereidouni, Elaheh Sabbaghian, Ali Ghanbari, Farideh Shakeri Moghaddam, Ali Khaleghian, Effect of Hydroalcoholic Extract of Perovskia abrotanoides on Glucose, Cholesterol and HDL Levels in Diabetic Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(175): 138-144. magiran.com/p2011192
علی فریدونی، الهه صباغیان، علی قنبری، فریده شاکری مقدم، علی خالقیان، "اثرعصاره هیدرو الکلی گیاه Perovskia abrotanoides بر میزان گلوکزخون، کلسترول و HDL در رت های دیابتی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 175 (1398): 138-144. magiran.com/p2011192
Ali Fereidouni, Elaheh Sabbaghian, Ali Ghanbari, Farideh Shakeri Moghaddam, Ali Khaleghian, "Effect of Hydroalcoholic Extract of Perovskia abrotanoides on Glucose, Cholesterol and HDL Levels in Diabetic Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.175 (2019): 138-144. magiran.com/p2011192
علی فریدونی، الهه صباغیان، علی قنبری، فریده شاکری مقدم، علی خالقیان، (1398). 'اثرعصاره هیدرو الکلی گیاه Perovskia abrotanoides بر میزان گلوکزخون، کلسترول و HDL در رت های دیابتی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(175)، صص.138-144. magiran.com/p2011192
Ali Fereidouni, Elaheh Sabbaghian, Ali Ghanbari, Farideh Shakeri Moghaddam, Ali Khaleghian, (2019). 'Effect of Hydroalcoholic Extract of Perovskia abrotanoides on Glucose, Cholesterol and HDL Levels in Diabetic Rats', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(175), pp.138-144. magiran.com/p2011192
علی فریدونی؛ الهه صباغیان؛ علی قنبری؛ فریده شاکری مقدم؛ علی خالقیان. "اثرعصاره هیدرو الکلی گیاه Perovskia abrotanoides بر میزان گلوکزخون، کلسترول و HDL در رت های دیابتی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،175 ، 1398، 138-144. magiran.com/p2011192
Ali Fereidouni; Elaheh Sabbaghian; Ali Ghanbari; Farideh Shakeri Moghaddam; Ali Khaleghian. "Effect of Hydroalcoholic Extract of Perovskia abrotanoides on Glucose, Cholesterol and HDL Levels in Diabetic Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 175, 2019, 138-144. magiran.com/p2011192
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال