ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه محمودی، فتانه عمویی، محمد صادق رضائی، سیاوش مرادی، فروزان صادقی محلی ، (1398). روند نمرات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال 1391 الی 1395، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(175)، 155-161. magiran.com/p2011195
Elahe Mahmoodi, Fattane Amuei, Mohammad Sadegh Rezai, Siavash Moradi, Forouzan Sadeghimahalli, (2019). Trend of Faculty Member’s Evaluation Scores by Students in Mazandaran University of Medical Sciences, 2012-2016, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(175), 155-161. magiran.com/p2011195
الهه محمودی، فتانه عمویی، محمد صادق رضائی، سیاوش مرادی، فروزان صادقی محلی ، روند نمرات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال 1391 الی 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(175): 155-161. magiran.com/p2011195
Elahe Mahmoodi, Fattane Amuei, Mohammad Sadegh Rezai, Siavash Moradi, Forouzan Sadeghimahalli, Trend of Faculty Member’s Evaluation Scores by Students in Mazandaran University of Medical Sciences, 2012-2016, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(175): 155-161. magiran.com/p2011195
الهه محمودی، فتانه عمویی، محمد صادق رضائی، سیاوش مرادی، فروزان صادقی محلی ، "روند نمرات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال 1391 الی 1395"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 175 (1398): 155-161. magiran.com/p2011195
Elahe Mahmoodi, Fattane Amuei, Mohammad Sadegh Rezai, Siavash Moradi, Forouzan Sadeghimahalli, "Trend of Faculty Member’s Evaluation Scores by Students in Mazandaran University of Medical Sciences, 2012-2016", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.175 (2019): 155-161. magiran.com/p2011195
الهه محمودی، فتانه عمویی، محمد صادق رضائی، سیاوش مرادی، فروزان صادقی محلی ، (1398). 'روند نمرات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال 1391 الی 1395'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(175)، صص.155-161. magiran.com/p2011195
Elahe Mahmoodi, Fattane Amuei, Mohammad Sadegh Rezai, Siavash Moradi, Forouzan Sadeghimahalli, (2019). 'Trend of Faculty Member’s Evaluation Scores by Students in Mazandaran University of Medical Sciences, 2012-2016', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(175), pp.155-161. magiran.com/p2011195
الهه محمودی؛ فتانه عمویی؛ محمد صادق رضائی؛ سیاوش مرادی؛ فروزان صادقی محلی . "روند نمرات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال 1391 الی 1395". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،175 ، 1398، 155-161. magiran.com/p2011195
Elahe Mahmoodi; Fattane Amuei; Mohammad Sadegh Rezai; Siavash Moradi; Forouzan Sadeghimahalli. "Trend of Faculty Member’s Evaluation Scores by Students in Mazandaran University of Medical Sciences, 2012-2016", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 175, 2019, 155-161. magiran.com/p2011195
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال