ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق پور حبیب، سید ابوالحسن نقیبی، شهاب الدین سروی، سید علی شریعت زاده، محمود موسی زاده، شیرزاد غلامی، (1398). عفونت های انگلی روده ای در دانش آموزان مدارس ابتداییدر شرق استان مازندران، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(175)، 187-188. magiran.com/p2011198
Sadegh Pourhabib, Seyed Abolhassan Naghibi, Shahabeddin Sarvi, Seyyed Ali Shariatzadeh, Mahmood Moosazadeh, Shirzad Gholami, (2019). Intestinal Parasitic Infection among Primary School Children in East of Mazandaran Province, Iran, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(175), 187-188. magiran.com/p2011198
صادق پور حبیب، سید ابوالحسن نقیبی، شهاب الدین سروی، سید علی شریعت زاده، محمود موسی زاده، شیرزاد غلامی، عفونت های انگلی روده ای در دانش آموزان مدارس ابتداییدر شرق استان مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(175): 187-188. magiran.com/p2011198
Sadegh Pourhabib, Seyed Abolhassan Naghibi, Shahabeddin Sarvi, Seyyed Ali Shariatzadeh, Mahmood Moosazadeh, Shirzad Gholami, Intestinal Parasitic Infection among Primary School Children in East of Mazandaran Province, Iran, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(175): 187-188. magiran.com/p2011198
صادق پور حبیب، سید ابوالحسن نقیبی، شهاب الدین سروی، سید علی شریعت زاده، محمود موسی زاده، شیرزاد غلامی، "عفونت های انگلی روده ای در دانش آموزان مدارس ابتداییدر شرق استان مازندران"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 175 (1398): 187-188. magiran.com/p2011198
Sadegh Pourhabib, Seyed Abolhassan Naghibi, Shahabeddin Sarvi, Seyyed Ali Shariatzadeh, Mahmood Moosazadeh, Shirzad Gholami, "Intestinal Parasitic Infection among Primary School Children in East of Mazandaran Province, Iran", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.175 (2019): 187-188. magiran.com/p2011198
صادق پور حبیب، سید ابوالحسن نقیبی، شهاب الدین سروی، سید علی شریعت زاده، محمود موسی زاده، شیرزاد غلامی، (1398). 'عفونت های انگلی روده ای در دانش آموزان مدارس ابتداییدر شرق استان مازندران'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(175)، صص.187-188. magiran.com/p2011198
Sadegh Pourhabib, Seyed Abolhassan Naghibi, Shahabeddin Sarvi, Seyyed Ali Shariatzadeh, Mahmood Moosazadeh, Shirzad Gholami, (2019). 'Intestinal Parasitic Infection among Primary School Children in East of Mazandaran Province, Iran', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(175), pp.187-188. magiran.com/p2011198
صادق پور حبیب؛ سید ابوالحسن نقیبی؛ شهاب الدین سروی؛ سید علی شریعت زاده؛ محمود موسی زاده؛ شیرزاد غلامی. "عفونت های انگلی روده ای در دانش آموزان مدارس ابتداییدر شرق استان مازندران". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،175 ، 1398، 187-188. magiran.com/p2011198
Sadegh Pourhabib; Seyed Abolhassan Naghibi; Shahabeddin Sarvi; Seyyed Ali Shariatzadeh; Mahmood Moosazadeh; Shirzad Gholami. "Intestinal Parasitic Infection among Primary School Children in East of Mazandaran Province, Iran", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 175, 2019, 187-188. magiran.com/p2011198
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال