ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا کمیلی، محدثه شهیدی، نجمه محمودآبادی، محمدشفیع مجددی، (1398). بررسی فراوانی علائم ادراکی - شنیداری اختلالات صوت در اساتید، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(2)، 177-184. magiran.com/p2011201
Zahra Komeili, Najmeh Mahmoodabadi, Mohammad, Shafi Mojadadi , Mohadeseh Shahidi, (2019). The frequency of cognitive symptoms - Audio voice disorders in teachers, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(2), 177-184. magiran.com/p2011201
زهرا کمیلی، محدثه شهیدی، نجمه محمودآبادی، محمدشفیع مجددی، بررسی فراوانی علائم ادراکی - شنیداری اختلالات صوت در اساتید. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1398؛ 26(2): 177-184. magiran.com/p2011201
Zahra Komeili, Najmeh Mahmoodabadi, Mohammad, Shafi Mojadadi , Mohadeseh Shahidi, The frequency of cognitive symptoms - Audio voice disorders in teachers, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2019; 26(2): 177-184. magiran.com/p2011201
زهرا کمیلی، محدثه شهیدی، نجمه محمودآبادی، محمدشفیع مجددی، "بررسی فراوانی علائم ادراکی - شنیداری اختلالات صوت در اساتید"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 26، شماره 2 (1398): 177-184. magiran.com/p2011201
Zahra Komeili, Najmeh Mahmoodabadi, Mohammad, Shafi Mojadadi , Mohadeseh Shahidi, "The frequency of cognitive symptoms - Audio voice disorders in teachers", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 26, no.2 (2019): 177-184. magiran.com/p2011201
زهرا کمیلی، محدثه شهیدی، نجمه محمودآبادی، محمدشفیع مجددی، (1398). 'بررسی فراوانی علائم ادراکی - شنیداری اختلالات صوت در اساتید'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(2)، صص.177-184. magiran.com/p2011201
Zahra Komeili, Najmeh Mahmoodabadi, Mohammad, Shafi Mojadadi , Mohadeseh Shahidi, (2019). 'The frequency of cognitive symptoms - Audio voice disorders in teachers', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(2), pp.177-184. magiran.com/p2011201
زهرا کمیلی؛ محدثه شهیدی؛ نجمه محمودآبادی؛ محمدشفیع مجددی. "بررسی فراوانی علائم ادراکی - شنیداری اختلالات صوت در اساتید". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26 ،2 ، 1398، 177-184. magiran.com/p2011201
Zahra Komeili; Najmeh Mahmoodabadi; Mohammad; Shafi Mojadadi ; Mohadeseh Shahidi. "The frequency of cognitive symptoms - Audio voice disorders in teachers", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26, 2, 2019, 177-184. magiran.com/p2011201
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال