ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا مسلمی، مهین قمی، داود محمدی، (1398). رابطه ابعاد شخصیت(نوروزگرایی، وظیفه شناسی) و عزت نفس با تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 7(1)، 5-16. magiran.com/p2011306
Zahra Moslemi, Mahin Ghomi, Davood Mohammadi, (2020). The relationship between personality dimensions (neuroticism, conscientiousness) and Self-esteem with Academic procrastination among students at Qom University of Medical Sciences, Development Strategies in Medical Education, 7(1), 5-16. magiran.com/p2011306
زهرا مسلمی، مهین قمی، داود محمدی، رابطه ابعاد شخصیت(نوروزگرایی، وظیفه شناسی) و عزت نفس با تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 1398؛ 7(1): 5-16. magiran.com/p2011306
Zahra Moslemi, Mahin Ghomi, Davood Mohammadi, The relationship between personality dimensions (neuroticism, conscientiousness) and Self-esteem with Academic procrastination among students at Qom University of Medical Sciences, Development Strategies in Medical Education, 2020; 7(1): 5-16. magiran.com/p2011306
زهرا مسلمی، مهین قمی، داود محمدی، "رابطه ابعاد شخصیت(نوروزگرایی، وظیفه شناسی) و عزت نفس با تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم"، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی 7، شماره 1 (1398): 5-16. magiran.com/p2011306
Zahra Moslemi, Mahin Ghomi, Davood Mohammadi, "The relationship between personality dimensions (neuroticism, conscientiousness) and Self-esteem with Academic procrastination among students at Qom University of Medical Sciences", Development Strategies in Medical Education 7, no.1 (2020): 5-16. magiran.com/p2011306
زهرا مسلمی، مهین قمی، داود محمدی، (1398). 'رابطه ابعاد شخصیت(نوروزگرایی، وظیفه شناسی) و عزت نفس با تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم'، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 7(1)، صص.5-16. magiran.com/p2011306
Zahra Moslemi, Mahin Ghomi, Davood Mohammadi, (2020). 'The relationship between personality dimensions (neuroticism, conscientiousness) and Self-esteem with Academic procrastination among students at Qom University of Medical Sciences', Development Strategies in Medical Education, 7(1), pp.5-16. magiran.com/p2011306
زهرا مسلمی؛ مهین قمی؛ داود محمدی. "رابطه ابعاد شخصیت(نوروزگرایی، وظیفه شناسی) و عزت نفس با تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم". راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 7 ،1 ، 1398، 5-16. magiran.com/p2011306
Zahra Moslemi; Mahin Ghomi; Davood Mohammadi. "The relationship between personality dimensions (neuroticism, conscientiousness) and Self-esteem with Academic procrastination among students at Qom University of Medical Sciences", Development Strategies in Medical Education, 7, 1, 2020, 5-16. magiran.com/p2011306
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال