ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام طاهرخانی، افسانه صدوقی ، عباس هوشمند، علی اصغر کاربرد، (1398). مقایسه دو روش آموزشی چهره به چهره و نمایش فیلم بر دانش و آگاهی و مهارت احیای قلبی ریوی پایه در معلمان دو روش آموزش چهره به چهره و نمایش فیلم احیای قلبی ریوی پایه، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 7(1)، 41-51. magiran.com/p2011311
Elham Taherkhani, Afsaneh Sadooghiasl, Abbas Houshmand, Ali Asghar Karbord, (2020). Comparison of two educational methods of Basic Life Support including face to face and Film among teachers, Development Strategies in Medical Education, 7(1), 41-51. magiran.com/p2011311
الهام طاهرخانی، افسانه صدوقی ، عباس هوشمند، علی اصغر کاربرد، مقایسه دو روش آموزشی چهره به چهره و نمایش فیلم بر دانش و آگاهی و مهارت احیای قلبی ریوی پایه در معلمان دو روش آموزش چهره به چهره و نمایش فیلم احیای قلبی ریوی پایه. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 1398؛ 7(1): 41-51. magiran.com/p2011311
Elham Taherkhani, Afsaneh Sadooghiasl, Abbas Houshmand, Ali Asghar Karbord, Comparison of two educational methods of Basic Life Support including face to face and Film among teachers, Development Strategies in Medical Education, 2020; 7(1): 41-51. magiran.com/p2011311
الهام طاهرخانی، افسانه صدوقی ، عباس هوشمند، علی اصغر کاربرد، "مقایسه دو روش آموزشی چهره به چهره و نمایش فیلم بر دانش و آگاهی و مهارت احیای قلبی ریوی پایه در معلمان دو روش آموزش چهره به چهره و نمایش فیلم احیای قلبی ریوی پایه"، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی 7، شماره 1 (1398): 41-51. magiran.com/p2011311
Elham Taherkhani, Afsaneh Sadooghiasl, Abbas Houshmand, Ali Asghar Karbord, "Comparison of two educational methods of Basic Life Support including face to face and Film among teachers", Development Strategies in Medical Education 7, no.1 (2020): 41-51. magiran.com/p2011311
الهام طاهرخانی، افسانه صدوقی ، عباس هوشمند، علی اصغر کاربرد، (1398). 'مقایسه دو روش آموزشی چهره به چهره و نمایش فیلم بر دانش و آگاهی و مهارت احیای قلبی ریوی پایه در معلمان دو روش آموزش چهره به چهره و نمایش فیلم احیای قلبی ریوی پایه'، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 7(1)، صص.41-51. magiran.com/p2011311
Elham Taherkhani, Afsaneh Sadooghiasl, Abbas Houshmand, Ali Asghar Karbord, (2020). 'Comparison of two educational methods of Basic Life Support including face to face and Film among teachers', Development Strategies in Medical Education, 7(1), pp.41-51. magiran.com/p2011311
الهام طاهرخانی؛ افسانه صدوقی ؛ عباس هوشمند؛ علی اصغر کاربرد. "مقایسه دو روش آموزشی چهره به چهره و نمایش فیلم بر دانش و آگاهی و مهارت احیای قلبی ریوی پایه در معلمان دو روش آموزش چهره به چهره و نمایش فیلم احیای قلبی ریوی پایه". راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 7 ،1 ، 1398، 41-51. magiran.com/p2011311
Elham Taherkhani; Afsaneh Sadooghiasl; Abbas Houshmand; Ali Asghar Karbord. "Comparison of two educational methods of Basic Life Support including face to face and Film among teachers", Development Strategies in Medical Education, 7, 1, 2020, 41-51. magiran.com/p2011311
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال