ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Moslem Fadaei, Ata Allah Taleizadeh, Davoud Mohammaditabar, Reza Tavakkoli Moghadam , (2019). Full versus partial coordination in serial N-echelon supply chains and a new profit-sharing contract, Scientia Iranica, 26(4), 2455-2471. magiran.com/p2011447
Moslem Fadaei, Ata Allah Taleizadeh, Davoud Mohammaditabar, Reza Tavakkoli Moghadam , Full versus partial coordination in serial N-echelon supply chains and a new profit-sharing contract, Scientia Iranica, 2019; 26(4): 2455-2471. magiran.com/p2011447
Moslem Fadaei, Ata Allah Taleizadeh, Davoud Mohammaditabar, Reza Tavakkoli Moghadam , "Full versus partial coordination in serial N-echelon supply chains and a new profit-sharing contract", Scientia Iranica 26, no.4 (2019): 2455-2471. magiran.com/p2011447
Moslem Fadaei, Ata Allah Taleizadeh, Davoud Mohammaditabar, Reza Tavakkoli Moghadam , (2019). 'Full versus partial coordination in serial N-echelon supply chains and a new profit-sharing contract', Scientia Iranica, 26(4), pp.2455-2471. magiran.com/p2011447
Moslem Fadaei; Ata Allah Taleizadeh; Davoud Mohammaditabar; Reza Tavakkoli Moghadam . "Full versus partial coordination in serial N-echelon supply chains and a new profit-sharing contract", Scientia Iranica, 26, 4, 2019, 2455-2471. magiran.com/p2011447
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال