ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود صادقی، لیلا امیریان، حسنا وفاپور، عباس بزدوده، (1398). تدوین مدل علی از رابطه بین کمال گرایی تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی: با نقش میانجی گری خودآگاهی هیجانی، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(2)، 80-88. magiran.com/p2011465
Masood Sadeghi, Leila Amirian, Hosna Vafapour, Abas Bazdode, (2019). Compilation of causal model of the relationship between academic perfectionism and academic proclivity of medical students: with the role of mediation of emotional self-awareness, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(2), 80-88. magiran.com/p2011465
مسعود صادقی، لیلا امیریان، حسنا وفاپور، عباس بزدوده، تدوین مدل علی از رابطه بین کمال گرایی تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی: با نقش میانجی گری خودآگاهی هیجانی. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 12(2): 80-88. magiran.com/p2011465
Masood Sadeghi, Leila Amirian, Hosna Vafapour, Abas Bazdode, Compilation of causal model of the relationship between academic perfectionism and academic proclivity of medical students: with the role of mediation of emotional self-awareness, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2019; 12(2): 80-88. magiran.com/p2011465
مسعود صادقی، لیلا امیریان، حسنا وفاپور، عباس بزدوده، "تدوین مدل علی از رابطه بین کمال گرایی تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی: با نقش میانجی گری خودآگاهی هیجانی"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12، شماره 2 (1398): 80-88. magiran.com/p2011465
Masood Sadeghi, Leila Amirian, Hosna Vafapour, Abas Bazdode, "Compilation of causal model of the relationship between academic perfectionism and academic proclivity of medical students: with the role of mediation of emotional self-awareness", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 12, no.2 (2019): 80-88. magiran.com/p2011465
مسعود صادقی، لیلا امیریان، حسنا وفاپور، عباس بزدوده، (1398). 'تدوین مدل علی از رابطه بین کمال گرایی تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی: با نقش میانجی گری خودآگاهی هیجانی'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(2)، صص.80-88. magiran.com/p2011465
Masood Sadeghi, Leila Amirian, Hosna Vafapour, Abas Bazdode, (2019). 'Compilation of causal model of the relationship between academic perfectionism and academic proclivity of medical students: with the role of mediation of emotional self-awareness', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(2), pp.80-88. magiran.com/p2011465
مسعود صادقی؛ لیلا امیریان؛ حسنا وفاپور؛ عباس بزدوده. "تدوین مدل علی از رابطه بین کمال گرایی تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی: با نقش میانجی گری خودآگاهی هیجانی". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12 ،2 ، 1398، 80-88. magiran.com/p2011465
Masood Sadeghi; Leila Amirian; Hosna Vafapour; Abas Bazdode. "Compilation of causal model of the relationship between academic perfectionism and academic proclivity of medical students: with the role of mediation of emotional self-awareness", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12, 2, 2019, 80-88. magiran.com/p2011465
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال