ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن آزادبخت، فرهاد طبرسا، محمد واحدی ترشیزی، محمدحسین قربانی، زهیر الدرویش، (1398). عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری، مجله تولید گیاهان زراعی، 12(1)، 47-62. magiran.com/p2011545
Farhad Tabarsa, Mohammad Vahedi Torshizi, Mohammad Hossein Ghorbani, Zuhair Aldarvish, (2019). Different Irrigation Periods and Density Efficacy on Azivash Plant Operation in Seed Taking Time, Electronic Journal of Crop Production, 12(1), 47-62. magiran.com/p2011545
محسن آزادبخت، فرهاد طبرسا، محمد واحدی ترشیزی، محمدحسین قربانی، زهیر الدرویش، عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری. مجله تولید گیاهان زراعی، 1398؛ 12(1): 47-62. magiran.com/p2011545
Farhad Tabarsa, Mohammad Vahedi Torshizi, Mohammad Hossein Ghorbani, Zuhair Aldarvish, Different Irrigation Periods and Density Efficacy on Azivash Plant Operation in Seed Taking Time, Electronic Journal of Crop Production, 2019; 12(1): 47-62. magiran.com/p2011545
محسن آزادبخت، فرهاد طبرسا، محمد واحدی ترشیزی، محمدحسین قربانی، زهیر الدرویش، "عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری"، مجله تولید گیاهان زراعی 12، شماره 1 (1398): 47-62. magiran.com/p2011545
Farhad Tabarsa, Mohammad Vahedi Torshizi, Mohammad Hossein Ghorbani, Zuhair Aldarvish, "Different Irrigation Periods and Density Efficacy on Azivash Plant Operation in Seed Taking Time", Electronic Journal of Crop Production 12, no.1 (2019): 47-62. magiran.com/p2011545
محسن آزادبخت، فرهاد طبرسا، محمد واحدی ترشیزی، محمدحسین قربانی، زهیر الدرویش، (1398). 'عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری'، مجله تولید گیاهان زراعی، 12(1)، صص.47-62. magiran.com/p2011545
Farhad Tabarsa, Mohammad Vahedi Torshizi, Mohammad Hossein Ghorbani, Zuhair Aldarvish, (2019). 'Different Irrigation Periods and Density Efficacy on Azivash Plant Operation in Seed Taking Time', Electronic Journal of Crop Production, 12(1), pp.47-62. magiran.com/p2011545
محسن آزادبخت؛ فرهاد طبرسا؛ محمد واحدی ترشیزی؛ محمدحسین قربانی؛ زهیر الدرویش. "عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری". مجله تولید گیاهان زراعی، 12 ،1 ، 1398، 47-62. magiran.com/p2011545
Farhad Tabarsa; Mohammad Vahedi Torshizi; Mohammad Hossein Ghorbani; Zuhair Aldarvish. "Different Irrigation Periods and Density Efficacy on Azivash Plant Operation in Seed Taking Time", Electronic Journal of Crop Production, 12, 1, 2019, 47-62. magiran.com/p2011545
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال