ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سرور خرم دل، جواد شباهنگ، راحله احمدزاده قویدل، (1398). توصیف آماری متغیرهای عملکرد و اجزای عملکرد گندم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با استفاده از آنالیز گام به گام، مجله تولید گیاهان زراعی، 12(1)، 143-160. magiran.com/p2011551
Javad Shabahang, Reheleh Ahmadzadeh Ghavidel, Soror Khoramdel , (2019). Statistical description of yield and yield components of wheat with soil physical, and chemical criteria using stepwise regression, Electronic Journal of Crop Production, 12(1), 143-160. magiran.com/p2011551
سرور خرم دل، جواد شباهنگ، راحله احمدزاده قویدل، توصیف آماری متغیرهای عملکرد و اجزای عملکرد گندم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با استفاده از آنالیز گام به گام. مجله تولید گیاهان زراعی، 1398؛ 12(1): 143-160. magiran.com/p2011551
Javad Shabahang, Reheleh Ahmadzadeh Ghavidel, Soror Khoramdel , Statistical description of yield and yield components of wheat with soil physical, and chemical criteria using stepwise regression, Electronic Journal of Crop Production, 2019; 12(1): 143-160. magiran.com/p2011551
سرور خرم دل، جواد شباهنگ، راحله احمدزاده قویدل، "توصیف آماری متغیرهای عملکرد و اجزای عملکرد گندم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با استفاده از آنالیز گام به گام"، مجله تولید گیاهان زراعی 12، شماره 1 (1398): 143-160. magiran.com/p2011551
Javad Shabahang, Reheleh Ahmadzadeh Ghavidel, Soror Khoramdel , "Statistical description of yield and yield components of wheat with soil physical, and chemical criteria using stepwise regression", Electronic Journal of Crop Production 12, no.1 (2019): 143-160. magiran.com/p2011551
سرور خرم دل، جواد شباهنگ، راحله احمدزاده قویدل، (1398). 'توصیف آماری متغیرهای عملکرد و اجزای عملکرد گندم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با استفاده از آنالیز گام به گام'، مجله تولید گیاهان زراعی، 12(1)، صص.143-160. magiran.com/p2011551
Javad Shabahang, Reheleh Ahmadzadeh Ghavidel, Soror Khoramdel , (2019). 'Statistical description of yield and yield components of wheat with soil physical, and chemical criteria using stepwise regression', Electronic Journal of Crop Production, 12(1), pp.143-160. magiran.com/p2011551
سرور خرم دل؛ جواد شباهنگ؛ راحله احمدزاده قویدل. "توصیف آماری متغیرهای عملکرد و اجزای عملکرد گندم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با استفاده از آنالیز گام به گام". مجله تولید گیاهان زراعی، 12 ،1 ، 1398، 143-160. magiran.com/p2011551
Javad Shabahang; Reheleh Ahmadzadeh Ghavidel; Soror Khoramdel . "Statistical description of yield and yield components of wheat with soil physical, and chemical criteria using stepwise regression", Electronic Journal of Crop Production, 12, 1, 2019, 143-160. magiran.com/p2011551
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال