ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوید ضیایی، مجید اونق، حمیدرضا عسگری، علیرضا مساح بوانی، عبدالرسول سلمان ماهینی، محسن حسین علی زاده، (1398). پیش بینی متغیرهای اقلیمی دوره های آتی با کاربرد مدل HadCM3 و سناریوهای اقلیمی، مطالعه موردی: ایستگاه های سینوپتیک منتخب حوضه حبله رود، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11(3)، 771-783. magiran.com/p2011597
Navid Ziaee , Majid Ownegh, Hamid Reza Asgari, Ali Reza Massah Bavani, Abdolrasoul Salman Mahini, Mohsen Hoseinalizadeh, (2019). Forecasting future climate variables using HadCM3 model and climate scenarios, case study: selected synoptic stations of Hableh Roud Basin, Journal of Watershed Engineering and Management, 11(3), 771-783. magiran.com/p2011597
نوید ضیایی، مجید اونق، حمیدرضا عسگری، علیرضا مساح بوانی، عبدالرسول سلمان ماهینی، محسن حسین علی زاده، پیش بینی متغیرهای اقلیمی دوره های آتی با کاربرد مدل HadCM3 و سناریوهای اقلیمی، مطالعه موردی: ایستگاه های سینوپتیک منتخب حوضه حبله رود. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 1398؛ 11(3): 771-783. magiran.com/p2011597
Navid Ziaee , Majid Ownegh, Hamid Reza Asgari, Ali Reza Massah Bavani, Abdolrasoul Salman Mahini, Mohsen Hoseinalizadeh, Forecasting future climate variables using HadCM3 model and climate scenarios, case study: selected synoptic stations of Hableh Roud Basin, Journal of Watershed Engineering and Management, 2019; 11(3): 771-783. magiran.com/p2011597
نوید ضیایی، مجید اونق، حمیدرضا عسگری، علیرضا مساح بوانی، عبدالرسول سلمان ماهینی، محسن حسین علی زاده، "پیش بینی متغیرهای اقلیمی دوره های آتی با کاربرد مدل HadCM3 و سناریوهای اقلیمی، مطالعه موردی: ایستگاه های سینوپتیک منتخب حوضه حبله رود"، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 11، شماره 3 (1398): 771-783. magiran.com/p2011597
Navid Ziaee , Majid Ownegh, Hamid Reza Asgari, Ali Reza Massah Bavani, Abdolrasoul Salman Mahini, Mohsen Hoseinalizadeh, "Forecasting future climate variables using HadCM3 model and climate scenarios, case study: selected synoptic stations of Hableh Roud Basin", Journal of Watershed Engineering and Management 11, no.3 (2019): 771-783. magiran.com/p2011597
نوید ضیایی، مجید اونق، حمیدرضا عسگری، علیرضا مساح بوانی، عبدالرسول سلمان ماهینی، محسن حسین علی زاده، (1398). 'پیش بینی متغیرهای اقلیمی دوره های آتی با کاربرد مدل HadCM3 و سناریوهای اقلیمی، مطالعه موردی: ایستگاه های سینوپتیک منتخب حوضه حبله رود'، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11(3)، صص.771-783. magiran.com/p2011597
Navid Ziaee , Majid Ownegh, Hamid Reza Asgari, Ali Reza Massah Bavani, Abdolrasoul Salman Mahini, Mohsen Hoseinalizadeh, (2019). 'Forecasting future climate variables using HadCM3 model and climate scenarios, case study: selected synoptic stations of Hableh Roud Basin', Journal of Watershed Engineering and Management, 11(3), pp.771-783. magiran.com/p2011597
نوید ضیایی؛ مجید اونق؛ حمیدرضا عسگری؛ علیرضا مساح بوانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ محسن حسین علی زاده. "پیش بینی متغیرهای اقلیمی دوره های آتی با کاربرد مدل HadCM3 و سناریوهای اقلیمی، مطالعه موردی: ایستگاه های سینوپتیک منتخب حوضه حبله رود". مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11 ،3 ، 1398، 771-783. magiran.com/p2011597
Navid Ziaee ; Majid Ownegh; Hamid Reza Asgari; Ali Reza Massah Bavani; Abdolrasoul Salman Mahini; Mohsen Hoseinalizadeh. "Forecasting future climate variables using HadCM3 model and climate scenarios, case study: selected synoptic stations of Hableh Roud Basin", Journal of Watershed Engineering and Management, 11, 3, 2019, 771-783. magiran.com/p2011597
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال