ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اقلیما حضرتی، احمد نظامی، حمیدرضا خزاعی، مهدی پارسا، (1398). بررسی تحمل به یخ زدگی چند گونه شبدر (Trifolium spp L.) در شرایط کنترل شده، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 50(2)، 23-34. magiran.com/p2011633
Eghlima Hazrati, Ahmad Nezami , Hamidreza Khazaie, Mahdi Parsa, (2019). Evaluation of freezing tolerance of some clover species (Trifolium spp.) in controlled conditions, Iranian Journal of Field Crop Science, 50(2), 23-34. magiran.com/p2011633
اقلیما حضرتی، احمد نظامی، حمیدرضا خزاعی، مهدی پارسا، بررسی تحمل به یخ زدگی چند گونه شبدر (Trifolium spp L.) در شرایط کنترل شده. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1398؛ 50(2): 23-34. magiran.com/p2011633
Eghlima Hazrati, Ahmad Nezami , Hamidreza Khazaie, Mahdi Parsa, Evaluation of freezing tolerance of some clover species (Trifolium spp.) in controlled conditions, Iranian Journal of Field Crop Science, 2019; 50(2): 23-34. magiran.com/p2011633
اقلیما حضرتی، احمد نظامی، حمیدرضا خزاعی، مهدی پارسا، "بررسی تحمل به یخ زدگی چند گونه شبدر (Trifolium spp L.) در شرایط کنترل شده"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 50، شماره 2 (1398): 23-34. magiran.com/p2011633
Eghlima Hazrati, Ahmad Nezami , Hamidreza Khazaie, Mahdi Parsa, "Evaluation of freezing tolerance of some clover species (Trifolium spp.) in controlled conditions", Iranian Journal of Field Crop Science 50, no.2 (2019): 23-34. magiran.com/p2011633
اقلیما حضرتی، احمد نظامی، حمیدرضا خزاعی، مهدی پارسا، (1398). 'بررسی تحمل به یخ زدگی چند گونه شبدر (Trifolium spp L.) در شرایط کنترل شده'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 50(2)، صص.23-34. magiran.com/p2011633
Eghlima Hazrati, Ahmad Nezami , Hamidreza Khazaie, Mahdi Parsa, (2019). 'Evaluation of freezing tolerance of some clover species (Trifolium spp.) in controlled conditions', Iranian Journal of Field Crop Science, 50(2), pp.23-34. magiran.com/p2011633
اقلیما حضرتی؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ مهدی پارسا. "بررسی تحمل به یخ زدگی چند گونه شبدر (Trifolium spp L.) در شرایط کنترل شده". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 50 ،2 ، 1398، 23-34. magiran.com/p2011633
Eghlima Hazrati; Ahmad Nezami ; Hamidreza Khazaie; Mahdi Parsa. "Evaluation of freezing tolerance of some clover species (Trifolium spp.) in controlled conditions", Iranian Journal of Field Crop Science, 50, 2, 2019, 23-34. magiran.com/p2011633
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال