ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه گل عابدی، محمدصادق بصیری، محمدرضا صرفی، (1397). نقد غزلی از مولانا براساس نظریه نقد خیال ژیلبر دوران، مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، 3(2)، 9-25. magiran.com/p2011774
Fatemegol Abedi , Mohammadsadegh Basiri, Mohammadreza Sarfi, (2019). The Criticism of one Lyric Poem of Molana based on the Theory of Critique of the Imagination of Gilbert Duran, , 3(2), 9-25. magiran.com/p2011774
فاطمه گل عابدی، محمدصادق بصیری، محمدرضا صرفی، نقد غزلی از مولانا براساس نظریه نقد خیال ژیلبر دوران. مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، 1397؛ 3(2): 9-25. magiran.com/p2011774
Fatemegol Abedi , Mohammadsadegh Basiri, Mohammadreza Sarfi, The Criticism of one Lyric Poem of Molana based on the Theory of Critique of the Imagination of Gilbert Duran, , 2019; 3(2): 9-25. magiran.com/p2011774
فاطمه گل عابدی، محمدصادق بصیری، محمدرضا صرفی، "نقد غزلی از مولانا براساس نظریه نقد خیال ژیلبر دوران"، مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 3، شماره 2 (1397): 9-25. magiran.com/p2011774
Fatemegol Abedi , Mohammadsadegh Basiri, Mohammadreza Sarfi, "The Criticism of one Lyric Poem of Molana based on the Theory of Critique of the Imagination of Gilbert Duran", 3, no.2 (2019): 9-25. magiran.com/p2011774
فاطمه گل عابدی، محمدصادق بصیری، محمدرضا صرفی، (1397). 'نقد غزلی از مولانا براساس نظریه نقد خیال ژیلبر دوران'، مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، 3(2)، صص.9-25. magiran.com/p2011774
Fatemegol Abedi , Mohammadsadegh Basiri, Mohammadreza Sarfi, (2019). 'The Criticism of one Lyric Poem of Molana based on the Theory of Critique of the Imagination of Gilbert Duran', , 3(2), pp.9-25. magiran.com/p2011774
فاطمه گل عابدی؛ محمدصادق بصیری؛ محمدرضا صرفی. "نقد غزلی از مولانا براساس نظریه نقد خیال ژیلبر دوران". مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، 3 ،2 ، 1397، 9-25. magiran.com/p2011774
Fatemegol Abedi ; Mohammadsadegh Basiri; Mohammadreza Sarfi. "The Criticism of one Lyric Poem of Molana based on the Theory of Critique of the Imagination of Gilbert Duran", , 3, 2, 2019, 9-25. magiran.com/p2011774
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال