ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود مهدویان فر، حسین مسعودنیا، محمدرضا یزدانی زازرانی، (1398). موانع اجرایی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد (1375-1395)، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، 55-70. magiran.com/p2011858
Masuood Mahdanianfar, Hosein Masoudnia, Mohammad Reza Yazdani Zazerani, (2019). The Barriers to Implementation of Islamic Republic of Iran Policy in the Prevention of Addiction (1996-2016), Research on Addiction, 13(51), 55-70. magiran.com/p2011858
مسعود مهدویان فر، حسین مسعودنیا، محمدرضا یزدانی زازرانی، موانع اجرایی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد (1375-1395). فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1398؛ 13(51): 55-70. magiran.com/p2011858
Masuood Mahdanianfar, Hosein Masoudnia, Mohammad Reza Yazdani Zazerani, The Barriers to Implementation of Islamic Republic of Iran Policy in the Prevention of Addiction (1996-2016), Research on Addiction, 2019; 13(51): 55-70. magiran.com/p2011858
مسعود مهدویان فر، حسین مسعودنیا، محمدرضا یزدانی زازرانی، "موانع اجرایی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد (1375-1395)"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 13، شماره 51 (1398): 55-70. magiran.com/p2011858
Masuood Mahdanianfar, Hosein Masoudnia, Mohammad Reza Yazdani Zazerani, "The Barriers to Implementation of Islamic Republic of Iran Policy in the Prevention of Addiction (1996-2016)", Research on Addiction 13, no.51 (2019): 55-70. magiran.com/p2011858
مسعود مهدویان فر، حسین مسعودنیا، محمدرضا یزدانی زازرانی، (1398). 'موانع اجرایی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد (1375-1395)'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، صص.55-70. magiran.com/p2011858
Masuood Mahdanianfar, Hosein Masoudnia, Mohammad Reza Yazdani Zazerani, (2019). 'The Barriers to Implementation of Islamic Republic of Iran Policy in the Prevention of Addiction (1996-2016)', Research on Addiction, 13(51), pp.55-70. magiran.com/p2011858
مسعود مهدویان فر؛ حسین مسعودنیا؛ محمدرضا یزدانی زازرانی. "موانع اجرایی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد (1375-1395)". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 ،51 ، 1398، 55-70. magiran.com/p2011858
Masuood Mahdanianfar; Hosein Masoudnia; Mohammad Reza Yazdani Zazerani. "The Barriers to Implementation of Islamic Republic of Iran Policy in the Prevention of Addiction (1996-2016)", Research on Addiction, 13, 51, 2019, 55-70. magiran.com/p2011858
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال