ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیوا تقی پور، محمدحسین باغستانی، نادره سعادتی، (1398). بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش استرس ادراک شده و مشکلات ارتباطی زنان دارای همسر معتاد در حال ترک، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، 71-88. magiran.com/p2011859
Shiva Taghipoor, Mohamadhosein Baghestani, Nadereh Saadati, (2019). Effectiveness of resilient education on reducing of perceived stress and communicative problems of women with abandoned addicted spouse, Research on Addiction, 13(51), 71-88. magiran.com/p2011859
شیوا تقی پور، محمدحسین باغستانی، نادره سعادتی، بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش استرس ادراک شده و مشکلات ارتباطی زنان دارای همسر معتاد در حال ترک. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1398؛ 13(51): 71-88. magiran.com/p2011859
Shiva Taghipoor, Mohamadhosein Baghestani, Nadereh Saadati, Effectiveness of resilient education on reducing of perceived stress and communicative problems of women with abandoned addicted spouse, Research on Addiction, 2019; 13(51): 71-88. magiran.com/p2011859
شیوا تقی پور، محمدحسین باغستانی، نادره سعادتی، "بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش استرس ادراک شده و مشکلات ارتباطی زنان دارای همسر معتاد در حال ترک"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 13، شماره 51 (1398): 71-88. magiran.com/p2011859
Shiva Taghipoor, Mohamadhosein Baghestani, Nadereh Saadati, "Effectiveness of resilient education on reducing of perceived stress and communicative problems of women with abandoned addicted spouse", Research on Addiction 13, no.51 (2019): 71-88. magiran.com/p2011859
شیوا تقی پور، محمدحسین باغستانی، نادره سعادتی، (1398). 'بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش استرس ادراک شده و مشکلات ارتباطی زنان دارای همسر معتاد در حال ترک'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، صص.71-88. magiran.com/p2011859
Shiva Taghipoor, Mohamadhosein Baghestani, Nadereh Saadati, (2019). 'Effectiveness of resilient education on reducing of perceived stress and communicative problems of women with abandoned addicted spouse', Research on Addiction, 13(51), pp.71-88. magiran.com/p2011859
شیوا تقی پور؛ محمدحسین باغستانی؛ نادره سعادتی. "بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش استرس ادراک شده و مشکلات ارتباطی زنان دارای همسر معتاد در حال ترک". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 ،51 ، 1398، 71-88. magiran.com/p2011859
Shiva Taghipoor; Mohamadhosein Baghestani; Nadereh Saadati. "Effectiveness of resilient education on reducing of perceived stress and communicative problems of women with abandoned addicted spouse", Research on Addiction, 13, 51, 2019, 71-88. magiran.com/p2011859
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال