ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم روح الامین، (1398). بررسی خودبازداری و نظام باورها در افرادمصرف کننده مت آمفتامین در شروع و پایان جلسات درمانی ماتریکس در مراکز درمانی ترک اعتیاد، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، 89-106. magiran.com/p2011860
Maryam Rouholamin, (2019). Study of assessing self-restraint and belief systems in Methamphetamine consumers at the beginning and the end of the Therapy Matrix sessions, Research on Addiction, 13(51), 89-106. magiran.com/p2011860
مریم روح الامین، بررسی خودبازداری و نظام باورها در افرادمصرف کننده مت آمفتامین در شروع و پایان جلسات درمانی ماتریکس در مراکز درمانی ترک اعتیاد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1398؛ 13(51): 89-106. magiran.com/p2011860
Maryam Rouholamin, Study of assessing self-restraint and belief systems in Methamphetamine consumers at the beginning and the end of the Therapy Matrix sessions, Research on Addiction, 2019; 13(51): 89-106. magiran.com/p2011860
مریم روح الامین، "بررسی خودبازداری و نظام باورها در افرادمصرف کننده مت آمفتامین در شروع و پایان جلسات درمانی ماتریکس در مراکز درمانی ترک اعتیاد"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 13، شماره 51 (1398): 89-106. magiran.com/p2011860
Maryam Rouholamin, "Study of assessing self-restraint and belief systems in Methamphetamine consumers at the beginning and the end of the Therapy Matrix sessions", Research on Addiction 13, no.51 (2019): 89-106. magiran.com/p2011860
مریم روح الامین، (1398). 'بررسی خودبازداری و نظام باورها در افرادمصرف کننده مت آمفتامین در شروع و پایان جلسات درمانی ماتریکس در مراکز درمانی ترک اعتیاد'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، صص.89-106. magiran.com/p2011860
Maryam Rouholamin, (2019). 'Study of assessing self-restraint and belief systems in Methamphetamine consumers at the beginning and the end of the Therapy Matrix sessions', Research on Addiction, 13(51), pp.89-106. magiran.com/p2011860
مریم روح الامین. "بررسی خودبازداری و نظام باورها در افرادمصرف کننده مت آمفتامین در شروع و پایان جلسات درمانی ماتریکس در مراکز درمانی ترک اعتیاد". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 ،51 ، 1398، 89-106. magiran.com/p2011860
Maryam Rouholamin. "Study of assessing self-restraint and belief systems in Methamphetamine consumers at the beginning and the end of the Therapy Matrix sessions", Research on Addiction, 13, 51, 2019, 89-106. magiran.com/p2011860
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال