ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هیفا بریحه ، عبدالزهرا نعامی، یداله زرگر، اسماعیل هاشمی، (1398). اثر تعارض بین فردی بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه ای استرس شغلی، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، 127-142. magiran.com/p2011862
Abdolzahra Naami, Yadollah Zargar, Esmaeal Hashemi, Heyfa Bariheh , (2019). The effect of interpersonal conflict on addiction; the mediating role of job stress, Research on Addiction, 13(51), 127-142. magiran.com/p2011862
هیفا بریحه ، عبدالزهرا نعامی، یداله زرگر، اسماعیل هاشمی، اثر تعارض بین فردی بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه ای استرس شغلی. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1398؛ 13(51): 127-142. magiran.com/p2011862
Abdolzahra Naami, Yadollah Zargar, Esmaeal Hashemi, Heyfa Bariheh , The effect of interpersonal conflict on addiction; the mediating role of job stress, Research on Addiction, 2019; 13(51): 127-142. magiran.com/p2011862
هیفا بریحه ، عبدالزهرا نعامی، یداله زرگر، اسماعیل هاشمی، "اثر تعارض بین فردی بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه ای استرس شغلی"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 13، شماره 51 (1398): 127-142. magiran.com/p2011862
Abdolzahra Naami, Yadollah Zargar, Esmaeal Hashemi, Heyfa Bariheh , "The effect of interpersonal conflict on addiction; the mediating role of job stress", Research on Addiction 13, no.51 (2019): 127-142. magiran.com/p2011862
هیفا بریحه ، عبدالزهرا نعامی، یداله زرگر، اسماعیل هاشمی، (1398). 'اثر تعارض بین فردی بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه ای استرس شغلی'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، صص.127-142. magiran.com/p2011862
Abdolzahra Naami, Yadollah Zargar, Esmaeal Hashemi, Heyfa Bariheh , (2019). 'The effect of interpersonal conflict on addiction; the mediating role of job stress', Research on Addiction, 13(51), pp.127-142. magiran.com/p2011862
هیفا بریحه ؛ عبدالزهرا نعامی؛ یداله زرگر؛ اسماعیل هاشمی. "اثر تعارض بین فردی بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه ای استرس شغلی". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 ،51 ، 1398، 127-142. magiran.com/p2011862
Abdolzahra Naami; Yadollah Zargar; Esmaeal Hashemi; Heyfa Bariheh . "The effect of interpersonal conflict on addiction; the mediating role of job stress", Research on Addiction, 13, 51, 2019, 127-142. magiran.com/p2011862
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال