ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نقی فراهانی، معصومه امین اسماعیلی، شهاب باحشمت ، (1398). نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین تکانشگری و مقابله اجتنابی با عود مصرف مواد مخدر، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، 143-166. magiran.com/p2011863
Mohammad, Naghi Farahani, Masoumeh Amin, Esmaeili, Shahab Baheshmat , (2019). The mediating role of self efficacy in the relationship between impulsivity and evoidant coping with relapse in opioid dependence, Research on Addiction, 13(51), 143-166. magiran.com/p2011863
محمد نقی فراهانی، معصومه امین اسماعیلی، شهاب باحشمت ، نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین تکانشگری و مقابله اجتنابی با عود مصرف مواد مخدر. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1398؛ 13(51): 143-166. magiran.com/p2011863
Mohammad, Naghi Farahani, Masoumeh Amin, Esmaeili, Shahab Baheshmat , The mediating role of self efficacy in the relationship between impulsivity and evoidant coping with relapse in opioid dependence, Research on Addiction, 2019; 13(51): 143-166. magiran.com/p2011863
محمد نقی فراهانی، معصومه امین اسماعیلی، شهاب باحشمت ، "نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین تکانشگری و مقابله اجتنابی با عود مصرف مواد مخدر"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 13، شماره 51 (1398): 143-166. magiran.com/p2011863
Mohammad, Naghi Farahani, Masoumeh Amin, Esmaeili, Shahab Baheshmat , "The mediating role of self efficacy in the relationship between impulsivity and evoidant coping with relapse in opioid dependence", Research on Addiction 13, no.51 (2019): 143-166. magiran.com/p2011863
محمد نقی فراهانی، معصومه امین اسماعیلی، شهاب باحشمت ، (1398). 'نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین تکانشگری و مقابله اجتنابی با عود مصرف مواد مخدر'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، صص.143-166. magiran.com/p2011863
Mohammad, Naghi Farahani, Masoumeh Amin, Esmaeili, Shahab Baheshmat , (2019). 'The mediating role of self efficacy in the relationship between impulsivity and evoidant coping with relapse in opioid dependence', Research on Addiction, 13(51), pp.143-166. magiran.com/p2011863
محمد نقی فراهانی؛ معصومه امین اسماعیلی؛ شهاب باحشمت . "نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین تکانشگری و مقابله اجتنابی با عود مصرف مواد مخدر". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 ،51 ، 1398، 143-166. magiran.com/p2011863
Mohammad; Naghi Farahani; Masoumeh Amin; Esmaeili; Shahab Baheshmat . "The mediating role of self efficacy in the relationship between impulsivity and evoidant coping with relapse in opioid dependence", Research on Addiction, 13, 51, 2019, 143-166. magiran.com/p2011863
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال