ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هاشم جبراییلی، علیرضا مرادی، مجتبی حبیبی، (1398). نقش تعدیل کننده ویژگی شخصیتی تکانشگری و سن در رابطه میان اختلال در تنظیم هیجانی و رفتار جنسی پرخطر در مردانی با سوء مصرف مت آمفتامین، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، 167-188. magiran.com/p2011864
Hashem Jebraeili, Alireza Moradi, Mojtaba Habibi, (2019). Moderator role of impulsivity personality trait and age in relationship between emotion dysregulation and risky sexual behavior among men with methamphetamine abuse, Research on Addiction, 13(51), 167-188. magiran.com/p2011864
هاشم جبراییلی، علیرضا مرادی، مجتبی حبیبی، نقش تعدیل کننده ویژگی شخصیتی تکانشگری و سن در رابطه میان اختلال در تنظیم هیجانی و رفتار جنسی پرخطر در مردانی با سوء مصرف مت آمفتامین. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1398؛ 13(51): 167-188. magiran.com/p2011864
Hashem Jebraeili, Alireza Moradi, Mojtaba Habibi, Moderator role of impulsivity personality trait and age in relationship between emotion dysregulation and risky sexual behavior among men with methamphetamine abuse, Research on Addiction, 2019; 13(51): 167-188. magiran.com/p2011864
هاشم جبراییلی، علیرضا مرادی، مجتبی حبیبی، "نقش تعدیل کننده ویژگی شخصیتی تکانشگری و سن در رابطه میان اختلال در تنظیم هیجانی و رفتار جنسی پرخطر در مردانی با سوء مصرف مت آمفتامین"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 13، شماره 51 (1398): 167-188. magiran.com/p2011864
Hashem Jebraeili, Alireza Moradi, Mojtaba Habibi, "Moderator role of impulsivity personality trait and age in relationship between emotion dysregulation and risky sexual behavior among men with methamphetamine abuse", Research on Addiction 13, no.51 (2019): 167-188. magiran.com/p2011864
هاشم جبراییلی، علیرضا مرادی، مجتبی حبیبی، (1398). 'نقش تعدیل کننده ویژگی شخصیتی تکانشگری و سن در رابطه میان اختلال در تنظیم هیجانی و رفتار جنسی پرخطر در مردانی با سوء مصرف مت آمفتامین'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، صص.167-188. magiran.com/p2011864
Hashem Jebraeili, Alireza Moradi, Mojtaba Habibi, (2019). 'Moderator role of impulsivity personality trait and age in relationship between emotion dysregulation and risky sexual behavior among men with methamphetamine abuse', Research on Addiction, 13(51), pp.167-188. magiran.com/p2011864
هاشم جبراییلی؛ علیرضا مرادی؛ مجتبی حبیبی. "نقش تعدیل کننده ویژگی شخصیتی تکانشگری و سن در رابطه میان اختلال در تنظیم هیجانی و رفتار جنسی پرخطر در مردانی با سوء مصرف مت آمفتامین". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 ،51 ، 1398، 167-188. magiran.com/p2011864
Hashem Jebraeili; Alireza Moradi; Mojtaba Habibi. "Moderator role of impulsivity personality trait and age in relationship between emotion dysregulation and risky sexual behavior among men with methamphetamine abuse", Research on Addiction, 13, 51, 2019, 167-188. magiran.com/p2011864
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال