ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بنفشه حسن وند، رضوان میرزایی، سارا سوری، (1398). اثربخشی گروه درمانی کیفیت زندگی بر تغییر سطح باورهای فراشناختی منفی و مثبت مردان معتاد به شیشه، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، 189-202. magiran.com/p2011865
Banafsheh Hassanvand, Rezvan Mirzaei, Sara Souri, (2019). The Effectiveness of Quality of Life Therapeutic Group on Changing the Level of Negative and Positive Meta-cognitive Beliefs in Khorram Abad's Addicted glass Men, Research on Addiction, 13(51), 189-202. magiran.com/p2011865
بنفشه حسن وند، رضوان میرزایی، سارا سوری، اثربخشی گروه درمانی کیفیت زندگی بر تغییر سطح باورهای فراشناختی منفی و مثبت مردان معتاد به شیشه. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1398؛ 13(51): 189-202. magiran.com/p2011865
Banafsheh Hassanvand, Rezvan Mirzaei, Sara Souri, The Effectiveness of Quality of Life Therapeutic Group on Changing the Level of Negative and Positive Meta-cognitive Beliefs in Khorram Abad's Addicted glass Men, Research on Addiction, 2019; 13(51): 189-202. magiran.com/p2011865
بنفشه حسن وند، رضوان میرزایی، سارا سوری، "اثربخشی گروه درمانی کیفیت زندگی بر تغییر سطح باورهای فراشناختی منفی و مثبت مردان معتاد به شیشه"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 13، شماره 51 (1398): 189-202. magiran.com/p2011865
Banafsheh Hassanvand, Rezvan Mirzaei, Sara Souri, "The Effectiveness of Quality of Life Therapeutic Group on Changing the Level of Negative and Positive Meta-cognitive Beliefs in Khorram Abad's Addicted glass Men", Research on Addiction 13, no.51 (2019): 189-202. magiran.com/p2011865
بنفشه حسن وند، رضوان میرزایی، سارا سوری، (1398). 'اثربخشی گروه درمانی کیفیت زندگی بر تغییر سطح باورهای فراشناختی منفی و مثبت مردان معتاد به شیشه'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، صص.189-202. magiran.com/p2011865
Banafsheh Hassanvand, Rezvan Mirzaei, Sara Souri, (2019). 'The Effectiveness of Quality of Life Therapeutic Group on Changing the Level of Negative and Positive Meta-cognitive Beliefs in Khorram Abad's Addicted glass Men', Research on Addiction, 13(51), pp.189-202. magiran.com/p2011865
بنفشه حسن وند؛ رضوان میرزایی؛ سارا سوری. "اثربخشی گروه درمانی کیفیت زندگی بر تغییر سطح باورهای فراشناختی منفی و مثبت مردان معتاد به شیشه". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 ،51 ، 1398، 189-202. magiran.com/p2011865
Banafsheh Hassanvand; Rezvan Mirzaei; Sara Souri. "The Effectiveness of Quality of Life Therapeutic Group on Changing the Level of Negative and Positive Meta-cognitive Beliefs in Khorram Abad's Addicted glass Men", Research on Addiction, 13, 51, 2019, 189-202. magiran.com/p2011865
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال