ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم اکبری، حسین ابراهیمی ، (1398). مدل یابی ساختاری گرایش به سوءمصرف مواد بر اساس ویژگی های شخصیتی با میانجی گری عزت نفس، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، 203-218. magiran.com/p2011866
Maryam Akbari, Hosein Ebrahimi , (2019). Structural modeling of drug abuse tendency based on personality traits through the Mediating Role of self-esteem (اصلاح شده), Research on Addiction, 13(51), 203-218. magiran.com/p2011866
مریم اکبری، حسین ابراهیمی ، مدل یابی ساختاری گرایش به سوءمصرف مواد بر اساس ویژگی های شخصیتی با میانجی گری عزت نفس. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1398؛ 13(51): 203-218. magiran.com/p2011866
Maryam Akbari, Hosein Ebrahimi , Structural modeling of drug abuse tendency based on personality traits through the Mediating Role of self-esteem (اصلاح شده), Research on Addiction, 2019; 13(51): 203-218. magiran.com/p2011866
مریم اکبری، حسین ابراهیمی ، "مدل یابی ساختاری گرایش به سوءمصرف مواد بر اساس ویژگی های شخصیتی با میانجی گری عزت نفس"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 13، شماره 51 (1398): 203-218. magiran.com/p2011866
Maryam Akbari, Hosein Ebrahimi , "Structural modeling of drug abuse tendency based on personality traits through the Mediating Role of self-esteem (اصلاح شده)", Research on Addiction 13, no.51 (2019): 203-218. magiran.com/p2011866
مریم اکبری، حسین ابراهیمی ، (1398). 'مدل یابی ساختاری گرایش به سوءمصرف مواد بر اساس ویژگی های شخصیتی با میانجی گری عزت نفس'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، صص.203-218. magiran.com/p2011866
Maryam Akbari, Hosein Ebrahimi , (2019). 'Structural modeling of drug abuse tendency based on personality traits through the Mediating Role of self-esteem (اصلاح شده)', Research on Addiction, 13(51), pp.203-218. magiran.com/p2011866
مریم اکبری؛ حسین ابراهیمی . "مدل یابی ساختاری گرایش به سوءمصرف مواد بر اساس ویژگی های شخصیتی با میانجی گری عزت نفس". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 ،51 ، 1398، 203-218. magiran.com/p2011866
Maryam Akbari; Hosein Ebrahimi . "Structural modeling of drug abuse tendency based on personality traits through the Mediating Role of self-esteem (اصلاح شده)", Research on Addiction, 13, 51, 2019, 203-218. magiran.com/p2011866
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال