ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه فخرپور، یوسف صابری، (1398). تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و تحریک الکتریکی بر شاخص های عملکرد ریوی وظرفیت هوازی مردان معتاد به مت آمفتامین در حال ترک، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، 241-258. magiran.com/p2011868
Rogayeh Fakhrpour, Yousef Saberi, (2019). The effect of eight weeks of Pilates exercises and electrical stimulation on respiratory capacity and cardiovascular fitness of addicted men to meth-amphetamine leaving, Research on Addiction, 13(51), 241-258. magiran.com/p2011868
رقیه فخرپور، یوسف صابری، تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و تحریک الکتریکی بر شاخص های عملکرد ریوی وظرفیت هوازی مردان معتاد به مت آمفتامین در حال ترک. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1398؛ 13(51): 241-258. magiran.com/p2011868
Rogayeh Fakhrpour, Yousef Saberi, The effect of eight weeks of Pilates exercises and electrical stimulation on respiratory capacity and cardiovascular fitness of addicted men to meth-amphetamine leaving, Research on Addiction, 2019; 13(51): 241-258. magiran.com/p2011868
رقیه فخرپور، یوسف صابری، "تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و تحریک الکتریکی بر شاخص های عملکرد ریوی وظرفیت هوازی مردان معتاد به مت آمفتامین در حال ترک"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 13، شماره 51 (1398): 241-258. magiran.com/p2011868
Rogayeh Fakhrpour, Yousef Saberi, "The effect of eight weeks of Pilates exercises and electrical stimulation on respiratory capacity and cardiovascular fitness of addicted men to meth-amphetamine leaving", Research on Addiction 13, no.51 (2019): 241-258. magiran.com/p2011868
رقیه فخرپور، یوسف صابری، (1398). 'تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و تحریک الکتریکی بر شاخص های عملکرد ریوی وظرفیت هوازی مردان معتاد به مت آمفتامین در حال ترک'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، صص.241-258. magiran.com/p2011868
Rogayeh Fakhrpour, Yousef Saberi, (2019). 'The effect of eight weeks of Pilates exercises and electrical stimulation on respiratory capacity and cardiovascular fitness of addicted men to meth-amphetamine leaving', Research on Addiction, 13(51), pp.241-258. magiran.com/p2011868
رقیه فخرپور؛ یوسف صابری. "تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و تحریک الکتریکی بر شاخص های عملکرد ریوی وظرفیت هوازی مردان معتاد به مت آمفتامین در حال ترک". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 ،51 ، 1398، 241-258. magiran.com/p2011868
Rogayeh Fakhrpour; Yousef Saberi. "The effect of eight weeks of Pilates exercises and electrical stimulation on respiratory capacity and cardiovascular fitness of addicted men to meth-amphetamine leaving", Research on Addiction, 13, 51, 2019, 241-258. magiran.com/p2011868
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال